Palin PCI – terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w praktyce – studium przypadku


Abstrakt

Zaburzenia płynności mowy stanowią pewien globalny fenomen, gdyż występują we wszystkich społeczeństwach. Jednocześnie istnieje wiele metod terapii logopedycznych dotyczących jąkania się. W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczące efektów jednej z nich, tj. Palin PCI – terapii interakcyjnej rodzic – dziecko, zastosowanej w przypadku pięcioletniego jąkającego się chłopca. W badaniu wykorzystano jakościową metodę case study, w której ramach wykorzystano kilka źródeł danych: analizę dokumentów z terapii, obserwację, a także indywidualne wywiady pogłębione z rodzicami. Badanie wykazało, że zastosowanie programu Palin PCI przyczyniło się do zmniejszenia niepłynności mowy chłopca, a także znacznej zmiany postaw rodziców względem jąkania się syna.


Słowa kluczowe

jąkanie się; terapia; program Palin PCI – terapia interakcyjna rodzic – dziecko; case study; badanie jakościowe

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Przeł. W. Betkiewicz [et al.]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Blanchet, P., Boroń, A., Chmielewski, G., Everad, R., Haase, T., Gładosz, Z., Jankowska-Szafarska, L., Ravid, B., St. Louis, K.O., Węsierska, K. (2020). Sukces w terapii jąkania – czym jest i jak go osiągnąć – opinie „podwójnych ekspertów”. W: K. Węsierska i M. Witkowski (red.), Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (s. 13–31). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Boroń, A. (2017). Bezpośrednie podejście w terapii jąkania wczesnodziecięcego na przykładzie metod Lidcombe Program i Mini-KIDS. W: L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara i K. Kupiec (red.), Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu (s. 116–124). Wydawnictwo Edukacyjne.

Boroń, A., Węsierska, K., Agius, J. (2020). Wczesna interwencja w jąkaniu na świecie w świetle wyników międzynarodowego sondażu diagnostycznego. W: K. Węsierska, M. Witkowski (red.), Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (s. 133–149). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dezort, J. (2018). Studium przypadku terapii jąkającego się czeskiego siedemnastolatka z uwzględnieniem modelu ICD. W: K. Węsierska przy współpracy K. Gaweł (red.), Zaburzenia płynności mowy (s. 208–223). Harmonia Universalis.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Przeł. P. Tomanek. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janas-Kaszczyk, J., Tarkowski, Z. (1991). O metodologii logopedii. Wprowadzenie do badań nad teorią i metodą logopedii. Polska Fundacja Zaburzeń Mowy.

Kaufmann, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. Przeł. A. Kapciak. Oficyna Naukowa.

Kelman, E., Nicholas, A. (2013). Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Przeł. M. Kądzioła. Harmonia Universalis.

Kelman, E., Whyte, A. (2018). Zrozumieć jąkanie. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Przeł. P. Dobrowolski. Wydawnictwo Edukacyjne.

Konecki, K.T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Przeł. A. Dziuban. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalak-Widera, I. (2009). Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży. Unikat 2.

Mielewska, A., Węsierska, K. (2013). Zastosowanie metod Palin PCI i Lidcombe Program w terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Skibska (red.), Wspieranie rozwoju małego dziecka (s. 93–120). Wydawnictwo Naukowe ATH, Wydawnictwo LIBRON.

Niedbalski, J. (2012). Wywiad swobodny (Free interview). W: K.T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej. Difin SA.

Saad-Merouwe, S. (2020). Terapia dopasowana do potrzeb osoby jąkającej się – studium przypadku. W: K. Węsierska, M. Witkowski (red.), Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (s. 205–222). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Przeł. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stake, R.E. (2010). Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (s. 623–654). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vanryckeghem, M., Brutten, G.J. (2015). KiddyCAT. Test do badania postaw związanych z komunikowanie się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym. Przekł. i adapt. K. Węsierska. Harmonia Universalis.

Węsierska, K. (2013). Badanie wpływu zastosowania podejścia Palin PCI w terapii jąkania u polskojęzycznego dziecka – studium indywidualnego przypadku. Nowa Logopedia, 4, 295–316.

Woźniak, T. (2020). Zaburzenia płynności mowy – stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku. W: K. Węsierska, M. Witkowski (red.), Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (s. 35–49). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Yin, R.K. (1994). Case study research. Design and methods. Sage Publications.

Pobierz

Opublikowane : 2022-03-08


Deckert-BrzezińskaA., & BrzezińskiK. (2022). Palin PCI – terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w praktyce – studium przypadku. Forum Lingwistyczne, (10), 1-19. https://doi.org/10.31261/FL.2022.10.06

Agata Deckert-Brzezińska 
Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4839-4072
Kamil Brzeziński 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3015-1294
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).