Co pacjent/klient może wiedzieć o giełkocie? Kilka refleksji po lekturze książki Too fast for words. How discovering that I don’t stutter but “clutter” changed my life2 Rutgera Wilhelma (Nijmegen: Big Time Publishers 2020, 175 s., ISBN: 979-86-664-4439-9)

Monika Kaźmierczak
https://orcid.org/0000-0003-4396-3627

Abstrakt

Artykuł zawiera recenzję książki Too fast for words. How discovering that I don’t stutter but “clutter” changed my life (2020) autorstwa Rutgera Wilhelma – osoby doświadczającej giełkotu i aktywnego popularyzatora wiedzy na temat tego zaburzenia. Autorka recenzji podkreśla liczne walory opisywanej publikacji: przystępny sposób prezentowania najnowszych ustaleń na temat giełkotu, porady i zalecenia dla logopedów, ćwiczenia do wykorzystania w terapii. Wysoko ocenia także pierwszą część książki, napisaną w formie terapeutycznej autobiografii pacjenta, ujawniającą emocje osoby zmagającej się z giełkotem. Jedynym wskazanym mankamentem jest niepoprawność niektórych zapisów bibliograficznych oraz pominięcie w wykazie literatury części pozycji wymienianych w przypisach. Recenzja ma charakter sprawozdawczy i utrzymana jest w tonie pochwalnym.


Słowa kluczowe

recenzja; logopedia; giełkot

Faściszewska, M. (2018). Recenzja: Manon Spruit, Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie? Podręcznik diagnostyki i terapii. Forum Logopedyczne, 26, 197–201.

ICAwebsite. icacluttering.com (data dostępu: 15.08.2021)

Kaźmierczak, M. (2016). Dialogiczna relacja logopedy i pacjenta. W: I. Jaros, R. Gliwa (red.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii (s. 9–17). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kostecka, W. (2006). Giełkot. Studium przypadku. AWH Antoni Dudek.

MNSU. mnsu.edu/comdis/kuster/cluttering.html (data dostępu: 15.08.2021)

Myers, F.L. (2018). Istota mowy bezładnej a interwencja logopedyczna w giełkocie. W: K. Węsierska, K. Gaweł. (red.), Zaburzenia płynności mowy (s. 44–63). Harmonia Universalis.

Myers, F.L., St. Louis, K.O. (1992). Cluttering: Issues and Controversies. W: F.L. Myers, K.O. St. Louis (red.), Cluttering: A clinical perspective (s. 11–22). Far Communications.

Piekacz, P., Węsierska, K., Węsierska, M. (2020). Uwarunkowania skuteczności terapii utrwalonego jąkania w opiniach logopedów i studentów logopedii. Logopaedica Lodziensia, 4, 187–204.

Reichel, I.K., Scaler Scott, K., Van Zaalen, Y., Van Borsel, J., Leahy, M., Ward, D., Sønsterud, H., Adams, C., St. Louis, K.O., Ademola, G. (2013). ICA International mosaic on cluttering: Historic origins, research, assessment, and treatment. Perspectives on Global Issues in Communication Sciences and Related Disorders, 3 (1), 5–13.

Spruit, M. (2015). Poltern – Unverständliches besser verstehen. Leitfaden zur Diagnostik und Therapie. Natke Verlag.

Spruit, M. (2017). Giełkot – Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie. Podręcznik diagnostyki i terapii [przeł. A. Robak]. Wydawnictwo Edukacyjne.

Tarkowski, Z., Smul M. (1988). Giełkot. Wydawnictwo ZSL.

Tarkowski, Z., Góral-Półrola, J., Reichel, I.K. (2017). Mowa bezładna. W: Z. Tarkowski (red.), Patologia mowy (s. 165–194). Harmonia Universalis.

Too fast for words. toofastforwords.com (data dostępu: 15.08.2021)

Van Riper, Ch. (1982). The nature of stuttering. Prentice Hall (2nd ed.).

Van Zaalen, Y., Reichel, I., 2015: Cluttering: Current views on its nature, diagnosis, and treatment. iUniverse.

Van Zaalen, Y., Winkelman, C., 2014: Broddelen een (on-)begrepen stoornis. Coutinho.

Ward, D. (2006). Stuttering and cluttering. Frameworks for understanding and treatment. Hove.

Węsierska, K. (2016). Giełkot – zagadnienie wciąż słabo znane. Forum Lingwistyczne, 3, 151–155.

Węsierska, K. (red.). (2015). Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. T. 1. Uniwersytet Śląski–Komlogo, Piotr Gruba.

Węsierska, K., Gaweł, K. (red.). (2018). Zaburzenia płynności mowy. Harmonia Universalis.

Wilhelm, R. (2020). Too fast for words: How discovering that I don’t stutter but clutter changed my life. Big Time Publishers.

Woźniak, T. (2008). Standard postępowania logopedycznego w przypadku giełkotu. Logopedia, 37, 227–234.

Woźniak, T. (2018). Zaburzenia płynności mowy – stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku. Logopedia, 47(2), 141–156.

Pobierz

Opublikowane : 2022-02-15


KaźmierczakM. (2022). Co pacjent/klient może wiedzieć o giełkocie? Kilka refleksji po lekturze książki Too fast for words. How discovering that I don’t stutter but “clutter” changed my life2 Rutgera Wilhelma (Nijmegen: Big Time Publishers 2020, 175 s., ISBN: 979-86-664-4439-9). Forum Lingwistyczne, (10), 1-6. https://doi.org/10.31261/FL.2022.10.03

Monika Kaźmierczak 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4396-3627
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).