Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku poniemowlęcym z paraliżem fałdów głosowych. Studium przypadku

Magdalena Knapek
https://orcid.org/0000-0002-5266-0743
Paulina Wójcik-Topór
https://orcid.org/0000-0002-7245-4381

Abstrakt

Przedmiotem badania jest diagnoza dysfonii i dysfagii u dziecka w wieku poniemowlęcym, u którego nastąpiło porażenie fałdów głosowych na skutek zabiegu operacyjnego. W zakresie metodologii badań logopedycznych posłużono się metodą studium przypadku, która wydaje się najwłaściwsza na drodze diagnozy i programowania terapii logopedycznej w opisywanym zagadnieniu. Autorki artykułu w części teoretycznej przedstawiają zaburzenia połykania i emisji głosu u dzieci z porażeniem fałdów głosowych w wyniku oddziaływań operacyjnych – przyczyny, objawy, możliwości diagnostyczne. W kolejnym etapie ukazują sposoby badania zaburzeń dysfagicznych i dysfonicznych u pacjenta w wieku poniemowlęcym, który brał udział w próbie eksperymentalno-klinicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W części dotyczącej zagadnień praktycznych – studium przypadku – badaczki zaprezentowały poszczególne etapy diagnozy dziecka, wnioski oraz rekomendacje. Przedstawiły zależność diagnozy miofunkcjonalnej z diagnozą umiejętności prelingwalnych i lingwalnych dziecka w aspekcie komunikacji i rozwoju. W konkluzji autorki artykułu pokazały konieczność prowadzenia równoległej diagnozy logopedycznej i medycznej w opisanym przypadku oraz jemu podobnych.


Słowa kluczowe

dysfonia; dysfagia; porażenie fałdów głosowych; diagnoza logopedyczna

Audag, N., Goubau, C., Toussaint, M., Reychle, G. (2016). Screening and evaluation tools of dysphagia in children with neuromuscular diseases: A systematic review. Developmental Medicine and Child Neurology, 9(6), 591–596. https://doi.org/10.1111/dmcn.13354

Boksa, E. (2016). Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Libron.

Dharmarathna, I., Miles, A., Allen, J. (2019). Twenty years of quantitative instrumental measures of swallowing in children: A systematic review. European Journal of Pediatrics, 179, 203–223. https://doi.org/10.1007/s00455-017-9835-x

García-Torres, E., Antón-Pacheco, J.L., Luna-Paredes, M.C., Morante-Valverde, R., Ezquerra-Pozo, E., Ferrer-Martínez, N., Villafruela, M.A., Jiménez-Huerta, J., López-Díaz, M., Carrillo-Arroyo, I., Boni, L. (2019). Vocal cord paralysis after cardiovascular surgery in children: Incidence, risk factors and diagnostic options. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 57, 359–365. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezz190

Gawlik, M., Kurdas, D. (2014). Zasady walidacji kwestionariuszy na przykładzie kwestionariusza Caregiver quality of life-cancer. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 3, 26–29. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-494f824f-d03c-44dc-9d4b-f5053cb0c0a4; data dostępu: 15.02.2021.

Ha, J. (2020). Unilateral vocal fold palsy & dysphagia: A review. Auris Nasus Larynx, 47, 315–334. https://doi.org/10.1016/j.anl.2020.03.001

Hamadah, H.K., Kabbani, M.S. (2017). Bedside ultrasound in the diagnosis and treatment of children with respiratory difficulty following cardiac surgery. Journal of Clinical Imaging Science, 7(37), 1–13. https://doi.org/10.4103/jcis.JCIS_42_17

Horton, J. Atwood, C., Gnagi, S., Teufel, R., Clemmens, C. (2018). Temporal trends of pediatric dysphagia in hospitalized patients. Dysphagia, 33(5), 655–661. https://doi.org/10.1007/s00455-018-9884-9

Jabbour, J., Uhing, M., Robey, T. (2017). Vocal fold paralysis in preterm infants: Prevalence and analysis of risk factors. Journal of Perinatology, 37(5), 585–590. https://doi.org/10.1038/jp.2016.263

Jabłońska-Jesionowska, M., Zawadzka-Głos, L. (2019). Diagnostic evaluation of congenital respiratory stridor in children. New Medicine, 1, 3–13. https://doi.org/10.25121/NewMed.2019.23.1.3

Knapek, M. (2020). Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania opóźnionego rozwoju mowy: Oddychanie i fonacja. Forum Logopedy, 39, 5–9.

Machoś, M., Czajkowska M. (2019). Ssanie bez tajemnic. Wydawnictwo GooGoo.

Machoś-Nikodem, M. (2018). Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia od 1 do 12 miesiąca życia. Wydawnictwo Ergo-Sum.

Mackiewicz, B. (2002). Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Mielnik-Niedzielska, G. (2016). Dysfagia u dzieci. Otorynolaryngologia, 15 (2), 63–67. https://www.otorynolaryngologia-pk.pl/f/file/orl-16-2-2.pdf; data dostępu: 15.02.2021.

Narożny, W., Szmaj, M. (2014). Zaburzenia mowy w dysfagii. W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Biomedyczne podstawy logopedii (s. 176–185). Wydawnictwo Harmonia.

Nguyen, S., Zhu, A., Toppen, W., Ashfaq, A., Davis, J., Shemin, R., Mendelsohn, A.H., Benharash, H. (2016). Dysphagia after cardiac operations is associated with increased length of stay and costs. American Surgery, 82(10), 890–893. https://doi.org/10.1177/000313481608201006

Obrębowski, A., Wiskirska-Woźnicka, B. Obrębowska, Z. (2018). Zaburzenia połykania w praktyce neurologopedycznej. W: A. Obrębowski (red.), Wprowadzenie do neurologopedii (s. 369–374). Termedia.

Pluta-Wojciechowska, D. (2008). Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania – teoria – praktyka. Jumar-Druk.

Pluta-Wojciechowska, D. (2009). Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno-twarzowego. Logopedia, 38, 119–147.

Pluta-Wojciechowska, D. (2014). Typologia zaburzeń mowy w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia. Logopedia. W: S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (s. 469–513). UMCS.

Pluta-Wojciechowska D., (2016). Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna (s. 309–336). Harmonia.

Rodzi się coraz więcej wcześniaków. https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/aktualnosci/badania/199138,rodzi-sie-coraz-wiecej-wczesniakow; data dostępu: 15.02.2021.

Rządzka, M. (2019). Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Diagnoza i stymulacja. Impuls.

Saunders, N., Zambon, M., Sharp, I., Siddiqui, R., Bermingham, A., Ellis, J., Vipond, B., Sails, A., Moran-Giladd, J., Marsh, P., Guiver, M. (2013). Guidance on the development and validation of diagnostic tests that depend on nucleic acid amplification and detection. Journal of Clinical Virology, 56, 260–270. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2012.11.013.

Speyer, R., Cordier, R., Parsons, R., Denman, D., Kim, J.H., (2018). Psychometric characteristics of non-instrumental swallowing and feeding assessments in pediatrics: A systematic review. Dysphagia, 33, 1–14. https://doi.org/10.1007/s00455-017-9835-x.

Stoudemire, W., Fordham, L.A., Vece, T. (2018). Diagnosis and treatment of pediatric dysphagia: Radiography: W: J. Ongkasuwan, E.H. Chiou (red.), Pediatric dysphagia. Challenges and controversies (s. 109–118). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97025-7_9

Wędrychowska-Szulc, B. (2008). Etiologia wad zgryzu. W: I. Karłowska (red.), Zarys współczesnej ortodoncji (s. 41–52). PZWL.

Pobierz

Opublikowane : 2022-04-01


KnapekM., & Wójcik-TopórP. (2022). Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku poniemowlęcym z paraliżem fałdów głosowych. Studium przypadku. Forum Lingwistyczne, (10), 1-14. https://doi.org/10.31261/FL.2022.10.08

Magdalena Knapek 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5266-0743
Paulina Wójcik-Topór 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7245-4381
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).