Kto manipuluje? Komunikacja?

Michael Fleischer
https://orcid.org/0000-0002-3873-3491

Abstrakt

Syndrom rozpadu społeczeństwa został ukazany na przykładzie manipulacji oraz pytań: Jak stabilne są dyskurs i jego adresowanie w kontekście tekstów politycznych? W jakim stopniu filter bubble recepcji pozwala wyjść z danego dyskursu i zobaczyć świat dookoła? Jakie środki językowe, jakie koncepty komunikacyjne są potrzebne, by zmienić wymowę i adres tekstu? Jak trudna/łatwa jest manipulacja w wypowiedziach politycznych? Na te i podobne kwestie autor niniejszego opracowania stara się odpowiedzieć w rezultacie eksperymentu na konkretnym tekście.


Słowa kluczowe

manipulacja; polityka; dyskurs; koncepty komunikacyjne; filter bubble (bańka filtrująca)

Anter, A. (2012). Theorien der Macht zur Einführung. Junius.

Antosik, M. (2014). Człowiek współczesny w obliczu manipulacji. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, 1(4), 39–50.

Bauman, Z., Lyon, D. (2013a). Daten, Drohnen, Disziplin. Ein Gespräch über flüchtige Überwachung. Suhrkamp Verlag.

Bauman, Z., Lyon, D. (2013b). Liquid surveillance. A conversation. John Wiley & Sons.

Böckenförde, E. W. (1976). Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht. Suhrkamp Verlag.

Bourdieu, P. (1985). Sozialer Raum und „Klassen“. Lecon sur la lecon. Zwei Vorlesungen. Suhrkamp Verlag.

Bourdieu, P. (2014). Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Suhrkamp Verlag.

Fleischer, M. (2008). Rozpoznawalność cech „literackości” i „funkcji estetycznej” przez kompetentnych odbiorców. Wyniki badań empirycznych. W: B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk (red), Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III. Atut, 277–327.

Fleischer, M. (2022). Z obserwacji demonstracji. Dziennikarstwo i Media, 17, 13–40.

Fleischer, M., Siemes, A. (2021). Heimat, Vaterland – zwei Konzepte und Kollektivsymbole. W: S. Dec-Pustelnik, P. Klimczak, A. Lewicki, I. Surynt (red.). Handbuch der deutsch-polnischen Kommunikation. Bd. 1, Teil. 1 (s. 291–316). Harrassowitz Verlag.

Frum, D. (2018). Trumpocracy. The corruption of the American Republic. Harper.

Ha-joon, Ch. (2010). 23 Lügen, die sie uns über den Kapitalismus erzählen. Goldmann Verlag.

Hibbing, J. R. (2020). The securitarian personality: What really motivates Trump’s base and why it matters for the post-Trump era. Oxford University Press.

Komlos, J., Schubert, H. (2019). Die Entwicklung sozialer Ungleichheit und Ihre politischen Implikationen in den USA. Wirtschaftsdienst – Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 3, 216–223.

Leibovich, M. (2022). Thank You for Your servitude: Donald Trump’s Washington and the price of submission. Penguin Press.

O‘Neil, C. (2017). Angriff der Algorithmen. Wie sie Wahlen manipulieren, Berufschancen zerstören und unsere Gesundheit gefährden. Tłum. K. Petersen. Carl Hanser Verlag.

Rügemer, W. (2018). Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts. Gemeinverständlicher Abriss zum Aufstieg der neuen Finanzakteure. PapyRossa Verlag.

Rogaliński, P. (2012). Jak politycy nami manipulują? Cz. 1: Zakazane techniki. Nakładem autora.

Scherer, B. M. (2022). Der Angriff der Zeichen. Denkbilder und Handlungsmuster des Anthropozäns. Matthes & Seitz Berlin.

Scherer, B. M., (red.) (2016). Die Zeit der Algorithmen. Matthes & Seitz Berlin.

Schmidt, S. J. (2003), Geschichten & Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus. Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Sergejcew, T. [Сергейцев T.] (2022). „Co Rosja powinna zrobić z Ukrainą” [„Что Россия должна сделать с Украиной”]. https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

Simanowski, R. (2018). The death algorithm and other digital dilemmas. MIT Press.

Zuboff, Sh. (2020). Wiek kapitalizmu inwigilacji. Tłum. A. Unterschuetz. Zysk i S-ka.

Pobierz

Opublikowane : 2023-11-22


FleischerM. (2023). Kto manipuluje? Komunikacja?. Forum Lingwistyczne, 11(2), 1-16. https://doi.org/10.31261/FL.2023.11.2.01

Michael Fleischer  m_fleischer@gmx.de
Uniwersytet SWPS w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3873-3491
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).