Pragmatic Function of Ellipsis in Political Interview

Azad Mammadov
https://orcid.org/0000-0002-8357-1356
Jamila Agamaliyeva
https://orcid.org/0009-0003-4922-7388

Abstrakt

Any interview reflects the general trend of economy and efficiency in terms of language use. It implies that language is a crucial tool at the disposal of the participants of interview. In this connection, political interview draws a special interest as it serves as an excellent platform that demonstrates how a balance between explicitness and implicitness could be found for successful social interaction. Since success is critical for both participants of political interview, they are eager to achieve it using all available linguistic devices. From this perspective, the role of ellipsis appears to be crucial because of its unique ability to provide minimum explicit linguistic devices and at the same time to deliver necessary message relying on extra-linguistic and linguistic contexts. Thus, the paper aims to explore the pragmatic functions of various elliptical constructions extensively used in political interview. The conversation analysis of these constructions suggests that the instances of their usages are motivated by both linguistic and extra-linguistic contexts.


Bevitori, C. (2004). Negotiating conflict. In P. Bayle (Ed.), Cross-cultural perspectives on parliamentary discourse (pp. 87–109). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/dapsac.10.03bev

Clift, R. (2016). Conversation analysis. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139022767

Enkvist, N. E. (1989). From text to interpretability: A contribution to the discussion of basic terms in text linguistics. In W. Heydrich, F. Neubauer, J. S. Petöfi, & Emil Sözer (Eds.), Connexity and coherence (pp. 369–382). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110854831.369

Fetzer, A. (2006). “Minister, we will see how the public judges you”: Media references in political interviews. Journal of Pragmatics, 38(2), 180–195. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2005.06.017

Fetzer, A. (2007). Well if that had been true, that would have been perfectly reasonable: Appeals to reasonableness in political interviews. Journal of Pragmatics, 39(8), 1342–1359. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2007.04.006

Fetzer, A. (2013). The multilayered and multifaceted nature of political discourse. In A. Fetzer (Ed.), The pragmatics of political discourse. Explorations across cultures (pp. 1–18). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/pbns.228.01fet

Frazier, L. (2019). Ellipsis and psycholinguistics. In J. van Craenenbroeck & T. Temmerman (Eds.), The Oxford handbook of ellipsis (pp. 253–275). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198712398.013.11

Gialabouki, L., & Pavlidou, T.-S. (2019). Beyond answering: Interviewees’ use of questions in TV political interviews. Journal of Pragmatics, 151, 18–29. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.07.014

Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. Longman.

Heritage, J. (1998). Conversation analysis and institutional talk: Analyzing distinctive turn-taking systems. In I. S. Cmerjkova, J. Hoffmanova, O. Mullerova, & J. Svetla (Eds.), Dialoganalyse VI/2 (pp. 3–18). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110965049-001

Heyvaert, P., Randour, F., Dodeigne, J., Perrez, J., & Reuchamps, M. (2020). Metaphors in political communication. A case study of the use of deliberate metaphors in non-institutional political interviews. Journal of Language and Politics, 19(2), 201–225. https://doi.org/10.1075/jlp.17057.hey

Hutchby, I. (2020). “So my position is….” So-prefaced answers and epistemic authority in British news interviews. Journal of Language and Politics, 19(4), 563–582. https://doi.org/10.1075/jlp.19089.hut

Johansson, M. (2006). Constructing objects of discourse in the broadcast political interview. Journal of Pragmatics, 38(2), 216–229. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2005.06.016

Kehler, A. (2019). Ellipsis and discourse. In J. van Craenenbroeck & T. Temmerman (Eds.), The Oxford handbook of ellipsis (pp. 314–341). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198712398.013.13

Kozubíková Šandová, J. (2015). Speaker involvement in political interviews. Peter Lang D. https://doi.org/10.3726/978-3-653-04925-1

Lauerbach, G. (2006). Discourse representation in political interviews: The construction of identities and relations through voicing and ventriloquizing. Journal of Pragmatics, 38(2), 196–215. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2005.06.015

Lee, H. (2007). Case ellipsis at the grammar/pragmatics interface: A formal analysis from a typological perspective. Journal of Pragmatics, 39(9), 1465–1481. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2007.04.012

Montgomery, M. (2008). The discourse of the broadcast news interview. Journalism Studies, 9(2), 260–277. https://doi.org/10.1080/14616700701848303

O’Connell, D. C., Sabine, K., & Clemens, K. (2012). Dialogical genres: empractical and conversational listening and speaking. Springer.

Phillips, C., & Parker, D. (2014). The psycholinguistics of ellipsis. Lingua, 151, 78–95. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2013.10.003

Ponterotto, D. (2018). Hedging in political interviewing: When Obama meets the press. Pragmatics and Society, 9(2), 175–207. https://doi.org/10.1075/ps.15030.pon

Toner, A. (2017). Ellipsis in English literature: Signs of omission. Cambridge University Press.

Toner, A. (2020). Jane Austen’s style: Narrative economy and the novel’s growth. Cambridge University Press.

Van Craenenbroeck, J., & Temmerman, T. (2019). Ellipsis in natural Language. In J. van Craenenbroek & T. Temmerman (Eds.), The Oxford handbook of ellipsis (pp. 1–16). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198712398.013.1

Winkler, S. (2015). Ellipsis and information structure. In C. Féry & S. Ishihara (Eds.), The Oxford handbook of information structure, Vol. 1. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199642670.013.31

Yoshida, M., Nakao, C., & Ortega-Santos, I. (2014). The syntax of ellipsis and related phenomena. In A. Carnie, D. Siddique, & Y. Sato (Eds.), The Routledge handbook of syntax (pp. 192–214). Routledge.


Opublikowane : 2023-10-17


MammadovA., & AgamaliyevaJ. (2023). Pragmatic Function of Ellipsis in Political Interview. Forum Lingwistyczne, 11(2), 1-11. https://doi.org/10.31261/FL.2023.11.2.07

Azad Mammadov  azad19622003@yahoo.com
Azerbaijan University of Languages  Azerbejdżan
https://orcid.org/0000-0002-8357-1356
Jamila Agamaliyeva 
Azerbaijan University of Languages  Azerbejdżan
https://orcid.org/0009-0003-4922-7388
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).