Czego chcą uczyć studentów historycy języka w XXI wieku? Refleksje po lekturze książki Dona Ringe’a i Josepha Eski <i>Historical Linguistics. Toward a Twenty-First Century Reintegration</i> (New York 2013, 325 s.)
Bajerowa I., 2003: Zarys historii języka polskiego 1939–2000. Warszawa.

Borawski S., 2002: Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne. Warszawa.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 1998 (i wydania kolejne): Gramatyka historyczna języka polskiego. Podręcznik dla studentów polonistyki. Warszawa.

Fałowski A., Sendero B., 1992: Biesiada słowiańska. Kraków.

Klemensiewicz Z., 2002: Historia języka polskiego. Warszawa.

Kleszczowa K., 2012: Grząski grunt źródeł i faktów historycznojęzykowych. W: Tejże: Tajemnice dynamiki języka. Księga jubileuszowa. Katowice, s. 47–56.

Kleszczowa K., Rejter A., red., 2006: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. (T. 1). Katowice.

Kleszczowa K., Rejter A., red., 2008: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2. Katowice.

Kuryłowicz J., 1949: La nature des procès dits ‘analogiques’. „Acta Linguistica Hafniensia” vol. 5, s. 15–37.

Mańczak W., 1957–1958: Tendences générales des changements analogiques. „Lingua” vol. 7, s. 298–325, 387–420.

Milewski T., 1993: Teoria, typologia i historia języka. Kraków.

Moszyński L., 2006: Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa (wyd. 2. zm.; wyd. 1.: 1984).

Perlin J., 2004: Metodologia językoznawstwa diachronicznego. Warszawa.

Popowska-Taborska H., 1993: Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka. Warszawa.

Popowska-Taborska H., 2004: Z językowych podziałów Słowiańszczyzny. Warszawa.

Przyklenk J., Rejter A., red., 2012: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 4. Katowice.

Przyklenk J., red., 2014: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5. Katowice.

Rejter A., red., 2010: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3. Katowice.

Stalmaszczyk P., red., 2013: Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych. Łódź.

Walczak B., 1999: Zarys dziejów języka polskiego. Wrocław.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-22


PrzyklenkJ. (2014). Czego chcą uczyć studentów historycy języka w XXI wieku? Refleksje po lekturze książki Dona Ringe’a i Josepha Eski <i>Historical Linguistics. Toward a Twenty-First Century Reintegration</i&gt; (New York 2013, 325 s.). Forum Lingwistyczne, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6050

Joanna Przyklenk  joanna.przyklenk@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska
Joanna Przyklenk, dr, adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: historia języka polskiego, tekstologia, genologia lingwistyczna, stylistyka, etymologia. Jest autorką monografii Staropolska kronika jako gatunek mowy (Katowice 2009) oraz współautorką popularnonaukowej publikacji www.poradniajęzykowa.pl (Katowice 2007). Pod jej redakcją ukazał się tom Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii (T. 5. Katowice 2014).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).