Wyrażenia kwantyfikujące i negacja w hebrajszczyźnie biblijnejAbstrakt

Quantifying expressions and negation in the Biblical Hebrew

The article discusses Biblical Hebrew realizations of classical quantifiers, general and existential ones, both in assertive sentences and in combination with negation. Particular attention is paid to various quantifying expressions concerning the man and time, whose interpretation depends on a given field of interpretation. The problem of formula emphasizing and category illogicality of the expression ‘everything apart from’ has been highlighted and the major differences between the realizations of quantifier formulas in classical Hebrew and contemporary Polish have been outlined.

Key words: general quantifier, existential quantifier, negation with a quantifier, field of interpretation, emphasis, idiomaticity of the ethnic language


Źródła

Biblia Tysiąclecia [online: http://www.biblia.net.pl; data dostępu 18.09.2014]

Hebrew-English Bible [online: http://www.mechon-mamre-org/p/pt/pt00.htm; data dostępu: 18.09.2014]

Literatura

AUSTIN J.L., 1993: Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. CHWEDEŃCZUK B. tłum., wstęp, przypisy i skorowidze. Warszawa.

HINTIKKA J., 1992: Eseje logiczno-filozoficzne. GROBLER A. tłum. i skorowidze; WOLEŃSKI J. oprac. naukowe i wstęp. Warszawa.

KLESZCZOWA K., 2010: O PRAWDZIE w dawnej polszczyźnie. W: BURKACKA I., PAWELEC R., ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK D., red.: Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów. Warszawa, s. 387–396.

KOŁAKOWSKI L., 1990: Horror metaphysicus. Warszawa.

QUINE W.V.O., 1971: Logika matematyczna. KOJ L., tłum. Warszawa.

QUINE W.V.O., 1977: Filozofia logiki. MORTIMER H., tłum. Warszawa.

RUSSELL B., 2000: Nasza wiedza o świecie współczesnym jako pole badań dla metody naukowej w filozofii. BASZNIAK T., tłum. Warszawa.

RUSSELL B., 1995: Problemy filozofii. SADY W., tłum i posł. Warszawa.

RYLE G., 1970: Czym jest umysł? MARCISZEWSKI W., tłum. i wstęp. Warszawa.

TERMIŃSKA K., 1995: Deskryptywne aktualizacje alternatywy. W: GROCHOWSKI M., red.: Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście. Toruń, s. 47–56.

TERMIŃSKA K., 2004: Znaczenie – jądro paradygmatu lingwistycznego. „Bohemistyka” nr 1, s. 1–18.

TERMIŃSKA K., 2006: Logiczne igraszki w argumentacji. W: KITA M., red.: Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe. Katowice, s. 56–65.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-22


TermińskaK. (2015). Wyrażenia kwantyfikujące i negacja w hebrajszczyźnie biblijnej. Forum Lingwistyczne, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6060

Kamilla Termińska  kamilla.terminska-korzon@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska
Kamilla Termińska, dr hab. prof. UŚ w Zakładzie Orientalistyk i Językoznawstwa Ogólnego w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: metodologia nauk humanistycznych, relatywizm językowy, semantyka i składnia, hebrajszczyzna biblijna. Monografie: Składnia czasowników kauzatywnych we współczesnym języku polskim (Katowice 1983), Sensualizm w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Hermeneutyka i składnia (Katowice 1988), Studia z hebrajszczyzny biblijnej. Niedoczytanie moje (Katowice 2015).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).