Role komunikacyjne nadawcy w <i>Drodze do nieba</i> ks. Ludwika SkowronkaAbstrakt

The Communicative Role of the Sender in On Way to Heaven by rev. Ludwik Skowronek

On Way to Heaven by rev. Ludwik Skowronek is the indication of the author’s concern to preserve the traditional model of a family. Consequently so, Christian families are aimed to be the main recipients of the text. The Skowronek’s text edited as a prayer book in Silesia in early decades of the 20th century is devoted to the subject of a family within the church community. The thorough analysis of the text allows the reader to see the coexistence of the evident persuasion with different ways of soothing the direct didactic. By predetermining the shape of the sender-receiver relation, the impressive function of language reveals asymmetrical character of the roles which the participants of the speech act can take.

Key words: persuasion, On Way to Heaven, sender-receiver relation, religious language, Silesia, rev. Skowronek


Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009: Tekstologia. Warszawa

Dylus D., 2011: ,,Kochani parafianie, biermy się do kupy…”. Uwagi o języku bogucickich ogłoszeń parafialnych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. W: Heska-Kwaśniewicz K., red.: Śląskie Miscellanea. T. 24. Katowice, s. 32–39.

Dylus D., 2013: Polszczyzna w działalności Kościoła katolickiego na terenie Wielkich Katowic (do 1922 roku). Uniwersytet Śląski, Katowice [mps].

Leon XIII, 1891: Rerum novarum [online: www.nonpossumus.pl; data dostępu: 13.10.2014].

Kopp G., 1891: List pasterski z 18 stycznia 1891 roku [bmw].

Kossakowska-Jarosz K., 1995: Religia i religijność a problemy narodowe i cywilizacyjne na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. W: Bartmiński J., Jasińska-Wojtkowska M., red.: Folklor – sacrum – religia. Lublin, s. 216–238.

Makuchowska M., 2004: Język religijny dawniej i dziś – na przykładzie XX-wiecznych modlitewników. W: Mikołajczak S., Węcławski T., red.: Język religijny dawniej i dziś. Poznań, s. 288–294.

Szewczyk L., 2003: Homilia jako miejsce zastosowania retoryki. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” XXXVI, s. 127–136.

Wojtak M., 2011: Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne. Tarnów.

Worbs K., 1988: Modlitewnik górnośląski „Droga do nieba”. Studium historyczno-pastoralne. Lublin.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-22


DylusD. (2015). Role komunikacyjne nadawcy w <i>Drodze do nieba</i&gt; ks. Ludwika Skowronka. Forum Lingwistyczne, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6062

Daniela Dylus  forumlingwistyczne@us.edu.pl
Daniela Dylus, dr, nauczyciel języka polskiego w VI LO im. Jana Długosza w Katowicach. Zainteresowania naukowe: historia języka polskiego, dialektologia, historia Kościoła na Śląsku. Najważniejsze publikacje: Katowickie Boże Męki i kapliczki przydrożne – zabytki języka, świadectwa religijności, pomniki historii (w: Śląskie Miscellanea. T. 22–23. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2009–2010), „Droga do nieba dla dzieci…” jako podręcznik i przewodnik po ścieżkach życia. Funkcja dydaktyczna w modlitewniku ks. Skowronka (w: Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej. Red. D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska. Katowice 2014).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).