The pragmatics of casual dialogueAbstrakt

The pragmatics of casual dialogue

In this paper, the author presents the relationships of dialogue and then characterizes dialogue as a text. In dialogue’s characteristics, it is necessary to distinguish its units and both obligatory and optional elements. The author notes that a lively and spontaneous dialogue is dependent on various extralinguistic factors as well as accident.

Key words: casual dialogue, coherence, completeness, extralinguistic factors


Bakhtin M., 1986: Estetyka twórczości słownej. Ulicka D., transl. Warszawa.

Bellert I., 1971: O pewnym warunku spójności tekstu. In: Mayenowa M.R. ed.: O spójności tekstu. Warszawa, p. 47–75.

Bogusławski A., 1973: O rozczłonkowaniu treściowym wypowiedzenia. In: Mayenowa M.R. ed.: Semiotyka i struktura tekstu. Warszawa, p. 63–70.

Bogusławski A., 1977: Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences. Warszawa.

Bogusławski A., 1983: Słowo o zdaniu i tekście. In: Dobrzyńska T., Janus E. eds.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Warszawa, p. 7–31.

Boniecka B., 1978: Podstawowe typy struktur pytajnych polszczyzny mówionej. In: Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego, (Lublin 6–9 X 1975). Wrocław, p. 147–157.

Chomsky N., 1980: Rules and Representations. New York.

Coulthard M., Ashby M., 1975: Talking with Doctor. “Journal of Communication” III, p. 240–247.

Coulthard M., Brasil D., 1981: Exchange Structure. In: Coulthard M., Montgomery M. eds.: Studies in Discourse Analysis. London, p. 82–106.

Červenka M.,1974: O tematycznym następstwie: na materiale czeskich tekstów poetyckich. In: Mayenowa M.R. ed.: Tekst i język. Problemy semantyczne. Wrocław, p. 85–97.

Červenka M., 1976: Aktualne rozczłonkowanie zdania w prozie artystycznej. In: Mayenowa M.R. ed.: Semantyka tekstu i języka. Wrocław, p. 81–94.

Daneš F., 1968: Some Thoughts on Semantic Structure of the Sentence. „Lingua” XXI, p. 55–69.

Daneš F., 1974: Semantyczna i tematyczna struktura zdania i tekstu. In: Mayenowa M.R. ed.: Tekst i język. Problemy semantyczne. Wrocław, p. 23–40.

Dijk T.A. van, 1976: Pragmatics and Poetics. In: Pragmatics of Language and Literature. North-Holland.

Firbas J., 1974: O pojęciu dynamiczności wypowiedzeniowej w teorii funkcjonalnej perspektywy zdania. In: Mayenowa M.R. ed.: Tekst i język. Problemy semantyczne. Wrocław, p. 9–21.

Goffman E., 1972: The Neglected Situation, in Language and social Context. Cambridge, p. 61–66.

Halliday M.A., Hasan R., 1976: Cohesion in English. London.

Kovtunova I., 1976: Sovriemiennyj russkij jazyk. Poriadok slow i aktualnoje czljenije priedłożienija. Moskva.

Kriger U., 1983: Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia. Katowice.

Labov W., 1983: The Study of Language in Its Social Context. In: Giglioli P.P. ed.: Language and Social Context. Cambridge, p. 283–307.

Lubaś W., 1987: Nazywanie osób w dialogu. In: Studia Polono-Jugoslavica. Sarajevo.

Lubaś W., 1979: Socjolingwistyka jako metoda badawcza. „Socjolingwistyka” II, p. 11–27.

Mathesius V., 1971. O tak zwanym aktualnym rozczłonkowaniu zdania. In: Mayenowa M.R. ed.: O spójności tekstu. Wrocław, p. 7–12.

Mayenowa M.R., 1976: Posłowie: inwentarz pytań teorii tekstu. In: Mayenowa M.R. ed.: Semantyka tekstu i języka. Vol. 19. Wrocław, p. 291–296.

Mayenowa M.R., 1979: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław.

Mazur J., 1986: Organizacja tekstu potocznego. Lublin.

Mirowicz A., 1971: Zagadnienia struktury zdania. In: Problemy składni polskiej. Studia, dyskusje, polemiki z lat 1945–1970. Wybrał, ułożył, wstępem opatrzył A.M. Lewicki. Warszawa, p. 142–155.

Mukařovsky J., 1970, Dwa studia o dialogu. In: Idem: Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców. Warszawa, p. 185–227.

Pazukhin R., 1983: Linguistic Necessity and Theory. Katowice.

Perczyńska N., 1978: Dialog w mówionej polszczyźnie jako przedmiot badań składniowych. In: Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego, (Lublin 6–9 X 1975). Wrocław, p. 183–188.

Pisarkowa K., 1975: Składnia rozmowy telefonicznej. Wrocław.

Ricoeur P., 1984: Model tekstu – działanie znaczące rozważane jako tekst. „Pamiętnik Literacki” II, p. 329–354.

Rudek-Data K., 1984: Funkcja tekstotwórcza pytania w dialogu. In: Dunaj B. ed.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. T. 2. Kraków, p. 181–191.

Saloni Z., 1971: Definicja spójności tekstu. In: Mayenowa M.R. ed.: O spójności tekstu. Wrocław, p. 86–94.

Saville-Troike M., 1982: The Ethnography of Communication. Oxford.

Searle J.R., 1987: Czynności mowy. Warszawa.

Sgall P., Hajičova E., Panevova J., 1986: The Meaning of Natural Language. Chicago.

Stubbs M., 1983: Discourse Analysis. The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Chicago.

Topolińska Z., 1976, 1977: Wyznaczoność tj. Charakterystyka referencjalna grupy imiennej w tekście polskim. “Polonica” II, “Polonica” III.

Wajszczuk J., 1983: Tekst spójny czy po prostu tekst. In: Dobrzyńska T., Janus E. eds.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Wrocław, p. 223–229.

Zawadowski L., 1966: Lingwistyczna teoria języka. Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-22


WarchalaJ. (2015). The pragmatics of casual dialogue. Forum Lingwistyczne, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6067

Jacek Warchala  jacek.warchala@us.edu.pl
Univesity of Silesia  Polska
Jacek Warchala, dr hab., kierownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: socjolingwistyka, język promocji i środków masowego przekazu, stylistyka, teoria komunikacji społecznej, teoretyczne zagadnienia manipulacji językowej, glottodydaktyka. Autor książek: Dialog potoczny a tekst (Katowice 1991), Budowanie public relations (współautorstwo; Wrocław 2001); Kategoria potoczności w języku (Katowice 2003); Kultura piśmienności młodego pokolenia (współautorstwo; Katowice 2010); Literacy of the young generation in a diglossic environment (współautorstwo; Katowice 2011).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).