Język prowokacji w mediach alternatywnych na przykładzie radia internetowego KonteStacjaAbstrakt

Language of Provocation in the Alternative Media on Example of the Online Radio Station KonteStacja

The internet has seen an increase in the number of media standing in opposition to the so-called mainstream and questioning the stale state of affairs. The main tool they use to challenge the mainstream is language. To distinguish itself from traditional information providers, online alternative media use it in a highly provocative way. An example of such media is the internet radio KonteStacja. The online community of its supporters has coined a specific language, in which provocation is present in nearly all types of texts.

Key words: language of provocation, Internet radio, alternative media, new media


Źródła

www.kontestacja.com

Literatura

Bailey O., Cammaerts B., Carpentier N., 2012: Media alternatywne. Gąsior-Niemiec A., tłum. Kraków.

Bańko M., red., 2007: Słownik języka polskiego. T. 4. Warszawa.

Czapiński J., 1993: Autorytet i intencje nadawcy – a „etyka efektów komunikacyjnych”. W: Puzynina J., red.: Etyka międzyludzkiej komunikacji. Warszawa, s. 44–47.

Jaszczak A., 2008: Cyberedukacja seksualna i cyberseks młodzieży. W: Szmigielska B., red.: Całe życie w sieci. Kraków, s. 95–136.

Karwat M., 2007: Teoria prowokacji. Warszawa.

Levinson P., 2010: Nowe nowe media. Zawadzka M., tłum. Kraków.

Lievrouw L., 2012: Media alternatywne i zaangażowanie społeczne. Klimowicz M., tłum. Warszawa.

Mazurek R., 2006: Ja panu nie przeszkadzałem, czyli o języku polityków. W: Marcjanik M., red.: Retoryka codzienności: zwyczaje językowe współczesnych Polaków. Warszawa, s. 276–284.

Peisert M., 2004: Formy i funkcje agresji werbalnej: próba typologii. Wrocław.

Puzynina J., 1993: Wstęp. W: Puzynina J., red.: Etyka międzyludzkiej komunikacji. Warszawa, s. 7–13.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


NocuńR. (2016). Język prowokacji w mediach alternatywnych na przykładzie radia internetowego KonteStacja. Forum Lingwistyczne, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6080

Rafał Nocuń  rafalm.nocun@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Rafał Nocuń, mgr, doktorant w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne, nowe media.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).