Wielki dzień historyków języka. Sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka (Katowice, 13–15 kwietnia 2016)

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


WąsińskaK., & WilczekW. (2016). Wielki dzień historyków języka. Sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka (Katowice, 13–15 kwietnia 2016). Forum Lingwistyczne, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6094

Kinga Wąsińska  kingaknapik@interia.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska

Kinga Wąsińska, dr, pracuje w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: historia języka, etymologia, semantyka historyczna. Opublikowała monografię Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium leksykalno-słowotwórcze (Katowice 2015) oraz wiele artykułów historycznojęzykowych, m.in.: Przeobrażenia semantyczne wyrazów polskich związanych ze sferą mentalną (w: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6. Red. J. Przyklenk, W. Wilczek, Katowice 2016); Czy mądrość można uprawiać? Rozwój semantyczny czasowników uprawić – uprawiać oraz doprawić – doprawiać w historii języka polskiego (w: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 1. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. Kraków 2016); Słowo w języku a słowo w słowniku – czy istnieje między nimi granica? (w: Granice w języku – język w granicach. Red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek. Katowice 2014).


Wioletta Wilczek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Wioletta Wilczek, dr, pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: lingwistyka płci, socjolingwistyka, polszczyzna śląska, lingwistyka kulturowa i język Internetu. Autorka artykułów: Automobilista, kierownik, szoferNazwy kierowcy jako element leksyki motoryzacyjnej XX i XXI wieku (w: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5. Red. J. Przyklenk. Katowice 2014); Relacje i transgresje w obszarze pola gatunkowego portalu motoryzacyjnego (w: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk. Katowice 2015).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).