Redundancja jako kamuflaż (na podstawie medialnych wywiadów z politykami)Abstrakt

Redundancy as Camouflage (Based on Media Interviews with Politicians)

Media interviews with politicians are messages which shape the views of the audience regarding the phenomena in the world and affect the hierarchy of importance in broadcasts. An analysis of interviews with politicians reveals that the communication purposes of the participants are often divergent and the interlocutors themselves consider on another to be opponents. The rejection of the very idea of conversation as a setting for an agreement sets a new goal: victory, an interlocutor’s particular benefit. These communication conditions provide a setting where redundancy works perfectly as camouflage. The broadcaster in the media, who cares about achieving the implicit purpose of communication, may treat redundancy as a mask – consciously hiding behind multiplicity makes the recipient bear the burden of responsibility for misunderstanding the message or treat what is obtained explicitly from the broadcaster as an indicator to look for meanings. In the paper, two main ranges were distinguished: party messages and universal phrases, indirectly defining the basic tasks of redundancy. The former suggest ways politicians reply to the journalists’ questions; the latter serve to provide statements oscillating around the issue – their generality, predictability and non‑controversiality makes them fit in almost any topic and political option.

Key words: redundancy, repetition, excursiveness, political interview, media


Źródła

„Salon polityczny Trójki”, Program Trzeci Polskiego Radia, audycje z dnia: 6.02.2008; 12.03.2008; 24.09.2008; 3.07.2013; 29.06.2015; 20.01.2016 [nagranie własne].

„Kropka nad i”, TVN24, audycja z dnia: 24.02.2016 [nagranie własne].

Literatura

Awdiejew A., 2005: Strategie konwersacyjne. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” VII, nr 2, s. 127–150.

Barańczak S., 1975: Słowo – perswazja – kultura masowa. „Twórczość” nr 7, s. 44–59.

Bauer Z., 1988: Wywiad prasowy. Typologia i struktura. Kraków.

Bloch J., 2011: Bez komentarza, czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Warszawa.

Bralczyk J., 2004: Język na sprzedaż. Gdańsk.

CBOS, 2012: Opinie na temat pracy dziennikarzy. Omyła-Rudzka M., oprac. Warszawa [online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF; data dostępu: 12.03.2016].

CBOS, 2013: Prestiż zawodów. Cybulska A., oprac. Warszawa [online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF; data dostępu: 12.07.2016].

Furman W., 2009: Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations. Rzeszów.

Głowiński M., 1991: Nowomowa po polsku. Warszawa.

Kamińska-Szmaj I., 1996: Slogan reklamowy – budowa składniowa. „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 13–22.

Kochan M., 2002: Slogany w reklamie i polityce. Warszawa.

Kula A., 2010: Media opiniotwórcze – próba definicji. W: Karwatowska M., Siwiec A., red.: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku. Chełm, s. 285–292.

Markowski A., 1992: Polszczyzna końca XX wieku. Warszawa.

Ożóg K., 2004: Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych. Rzeszów.

Pisarek W., 1999: Redundancja w komunikacji językowej. W: Urbańczyk S., Kucała M., red.: Encyklopedia języka polskiego. Wrocław.

Saloni Z., 2003: Redundancja. W: Polański K., red.: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław.

Schopenhauer A., 1973: Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Konorscy B. i Ł., tłum. Kraków.

Sobczak B., 2006: Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku. Poznań.

Worsowicz M., 2002: Wywiad prasowy jako rozmowa w roli (na przykładzie „Rozmów Polityki”). W: Michalewski K., red.: Tekst w mediach. T. 2. Łódź, s. 387–397.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-22


KulaA. (2017). Redundancja jako kamuflaż (na podstawie medialnych wywiadów z politykami). Forum Lingwistyczne, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6798

Agnieszka Kula  akula@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
Agnieszka Kula, dr, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: mediolingwistyka, retoryka, genologia lingwistyczna, komunikacja. Autorka monografii: Redundancja w mediach. Studium pragmalingwistyczne (2017); Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957–2004 (2010); współautorka (z Moniką Grzelką) pracy: Przytoczenia w przekazie medialnym (2012).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).