O języku Internetu. Wokół książki <i>Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil</i>. Herausgegeben: Branko Tošovič, Arno Wonisch (Graz 2016, 306 s.)
Grice H.P., 1971: Meaning. In: Steinberg D.D., Jakobovits L.A. eds.: Semantics: An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology. Cambridge.

Hausenblas K., 1972: Explicitnost a implicitnost jazykového vyjadřování. „Slovo a slovesnost” R. 33, nr 2, s. 98–105.

Jelínek M., 1994: Konkurence mezi komunikací explicitní a implicitní. W: Gajda S., Nocoń J. red.: Kształcenie porozumiewania się. Opole, s. 17–22.

Jelínek M., 1999: Volba mezi explicitností a implicitností ve verbální komunikaci. V: Čechová M., Moldanová D. red.: Jinakost, cizost v jazyce a v literaturę. Ústí nad Labem, s. 11–17.

Jelínek M., 2002: Implicitnost a explicitnost komunikace a stylu. „Stil” nr 1, s. 45–53.

Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., red., 2013: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Kraków.

Лeohtьeb В.В., 2013: Стратегии невежливой коммуникации в компьютерном дискурсе, В: Человек. Язык. Культура. Киев, с. 714–723.

Мatbeeba Т.В., 2003: Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. Москва.

Почепцов Г.Г., 2001: Теория коммуникации. Москва.

Сepль Дж.Р., 1986a: Классификация иллокутивных актов. В: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. Москва, с. 175–195.

Сepль Дж.Р., 1986b: Что такое речевой акт. В: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Москва, с. 151–169.

Сtpocoh П.Ф., 1986: Намерение и конвенция в речевых актах. В: Новое в зарубежной лингвистике: Городецкий Б.Ю., Кобозева И.М. сб. ст./ сост. Вып. 17. Москва, с. 130–150.

Tošovič B., 2015: Cтилистика русского и сербского сетературного гипертекста. „Cлавистика” XIX, s. 127–132.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-22


CharciarekA. (2017). O języku Internetu. Wokół książki <i>Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil</i&gt;. Herausgegeben: Branko Tošovič, Arno Wonisch (Graz 2016, 306 s.). Forum Lingwistyczne, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6804

Andrzej Charciarek  andrzej.charciarek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Andrzej Charciarek, dr hab., profesor UŚ, kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: semantyka, pragmatyka, leksykografia przekładowa, językoznawstwo korpusowe. Autor monografii Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie (Katowice 2010), współredaktor monografii współautorskich: Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego (Katowice 2013); Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii (Katowice 2015); Dyskurs w aspekcie porównawczym (Katowice 2016). Liczne publikacje w Polsce (m.in. w czasopismach „Slavia Orientalis”, „Bohemistyka”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”) i za granicą (m.in. w czasopismach „Opera Slavica” (Brno), „Rossica Olomucensia” (Ołomuniec), „Исследования по славянским языкам” (Seul)).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).