O języku sportu. Uwagi po lekturze książki <i>Język i sport</i> pod redakcją Anny Czapli i Mariusza Kopra (Lublin 2016, 237 s.)
Cockiewicz W., 1986: Figury stylistyczne w prasowych i telewizyjnych wypowiedziach o sporcie. „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXXII, s. 39–43.

Cockiewicz W., 1988: Komentarz transmisji sportowej w telewizji (charakterystyka składniowa). Studium z zakresu składni języka mówionego. Kraków.

Dayan D., Katz E., 2008: Wydarzenie medialne. Historia transmitowana na żywo. Sawisz A., tłum. Warszawa.

Kita M., 1979: Problem strukturowania tekstów radiowych i telewizyjnych sprawozdań sportowych. „Socjolingwistyka” II, s. 133–148.

Miodek J., 1974: Szablon metaforyki nagłówków w prasie sportowej. „Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Literackie” XVI, s. 91–102.

Ożdżyński G., 1994: Wartościowanie w mówionym tekście komentarza telewizyjnego na przykładzie transmisji sportowej. „Poradnik Językowy” nr 1–2, s. 24–36.

Ożdżyński G., 1996: Komentarz telewizyjny jako forma narracji (na przykładzie transmisji z meczu tenisowego). W: Kania S., red.: Wokół społecznego zróżnicowania języka. Szczecin, s. 109–123.

Ożdżyński J., 1970: Polskie współczesne słownictwo sportowe. Wrocław.

Ożdżyński J., 1979: Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Ożdżyński J., 1983: Różnice między reportażem prasowym, radiowym i telewizyjnym (na przykładzie dziennikarskich wypowiedzi sportowych). „Roczniki Naukowo-Dydaktyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” IV, z. 80, s. 97–124.

Taborek J., 2012: The Language of Sport: Some Remarks on the Language of Football. W: Lankiewicz H., Wąsikiewicz-Firlej E., red.: Informed Teaching – Premises of Modern Foreign Language Pedagogy. Piła, s. 237–253.

The Football and Language Bibliography Online [online: http://www.uibk.ac.at/msp/projekte/sprache_fussball/bibliography/bibliography20120807.pdf; data dostępu: 17.01.2017].

Tworek A., 2000: Język sportu – próba definicji (analiza języka polskiego i niemieckiego). W: Szpila G., red.: Język a komunikacja 1. Język trzeciego tysiąclecia. Kraków, s. 331–340.

Wojtak M., 2004: Gatunki prasowe. Lublin.

Wojtak M., 2010: Analiza gatunków prasowych. Lublin.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-22


GrochalaB. (2017). O języku sportu. Uwagi po lekturze książki <i>Język i sport</i&gt; pod redakcją Anny Czapli i Mariusza Kopra (Lublin 2016, 237 s.). Forum Lingwistyczne, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6806

Beata Grochala  beatag@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
Beata Grochala, dr hab., pracuje w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: genologia lingwistyczna, pragmalingwistyka, glottodydaktyka polonistyczna. Autorka monografii: Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego (2006); Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej (na materiale meczów piłki nożnej) (2016); współredaktorka m.in. tomów z cyklu Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2008, 2011), a także Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi (2014).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).