Sukces czy porażka fonodydaktyki języka polskiego jako obcego? Rozważania na temat książki Michaliny Biernackiej <i>Znajdź z polskim wspólny język Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego Poradnik metodyczny</i> (Łódź 2016, 240 s.)
Balkowska G., 2004: Nauczanie wymowy polskiej w grupie wielojęzycznej. W: Dąbrowska A., red.: Wrocławska dyskusja o języku polskim. Wrocław, s. 247–254.

Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2010: Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego pracujących na Wschodzie. Warszawa.

Domagała A., Mirecka U., 2001: Słuch fonemowy. Odkrywanie elementarnych jednostek systemu językowego. „Logopedia” T. 29, s. 53–70.

Dunaj B., 2015: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Cz. 1: Fonetyka i fonologia. Tarnów.

ESOKJ, 2003: Coste D., North B., Sheils J., Trim J.: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Martyniuk W., tłum. Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1959: Wybrane zagadnienia metodyczne z zakresu nauczania gramatyki. Warszawa.

Kołaczek E., 2017: Fonetyka. Kraków.

Lorenc A., 2016: Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej. Warszawa.

Maciołek M., 2015: Przejawy tendencji do ekonomiczności środków językowych w zakresie wymowy i podsystemu fonologicznego. W: Mitrenga B., red.: Linguarum Silva. T. 4: W kręgu zagadnień języka i tekstu. Katowice, s. 185–207.

Maciołek M., Tambor J., 2012: Głoski polskie. Cz. 1: Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego. Cz. 2: Rentgenogramy. Katowice.

Maciołek M., Tambor J., 2014: Głoski polskie. Cz. 1: Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (wydanie II uzupełnione, z uwzględnieniem wymowy zapożyczeń). Cz. 2: Rentgenogramy. Katowice.

Madelska L., 2010a: Bliźniacze słowa. Test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych. Lublin.

Madelska L., 2010b: Posłuchaj, jak mówię. Materiały do ćwiczenia słuchu i wymowy dla dzieci oraz dla dorosłych, uczących się języka polskiego jako obcego (Podręcznik ucznia, Poradnik dla rodziców i nauczycieli; film dydaktyczny Powiedz mi, co widzisz). Wiedeń.

Ostaszewska D., Tambor J., 2004: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa.

Polański E., Nowak T., 2011: Najnowszy podręcznik gramatyki języka polskiego. Kraków.

Polański K., red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław–Warszawa–Kraków.

Piotrowska-Rola E., Porębska M., 2012: Polski jest cool. Seria do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Lublin.

Rosińska-Mamej A., 2014: Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów. Kielce.

Skorek E.M., 2001: Oblicza wad wymowy. Warszawa.

Szpyra-Kozłowska J., 2002: Wprowadzenie do współczesnej fonologii. Lublin.

Szpyra-Kozłowska J., 2013: Sukcesy i porażki fonodydaktyki języka polskiego jako obcego. Uwagi postronnej obserwatorki. „Poradnik Językowy” nr 2, s. 7–21.

Wiśniewski M., 2001: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Toruń.

Witalisz A., 2016: Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim. Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-22


MaciołekM. (2018). Sukces czy porażka fonodydaktyki języka polskiego jako obcego? Rozważania na temat książki Michaliny Biernackiej <i>Znajdź z polskim wspólny język Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego Poradnik metodyczny</i&gt; (Łódź 2016, 240 s.). Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7428

Marcin Maciołek  marcin.maciolek@wp.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Marcin Maciołek, dr, pracuje w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: gramatyka historyczna i historia języka polskiego oraz glottodydaktyka polonistyczna. Autor książek: Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata (Katowice 2013); U źródeł słów (Katowice 2017). Współredaktor (z Karoliną Lisczyk) publikacji: Ruch w języku – język w ruchu (Katowice 2012); Granice w języku – język w granicach (Katowice 2014).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).