Past Participles in Multiword Units in Croatian


Abstrakt

Past participles (ending with -n (-an, -en), and -t) and the group of adjectives referred to in Croatian linguistics as true adjectives are similar regarding their syntactic structure. The paper analyses the collocation potential of the past participles based on data from the Croatian Collocation Database (http://ihjj.hr/kolokacije/english/) developed at the Institute of Croatian Language and Linguistics. The article describes both the use of the past participles in the multiword units in Croatian and their status in contemporary Croatian dictionaries. What is described are the criteria for distinguishing the past participles as morphological forms of the verb headword from the lexicalised adjectives that should have the status of independent headwords in the dictionary.


Słowa kluczowe

adjectivisation; collocations; Croatian dictionaries; multiword units; past participles

Corpora, databases, and dictionaries

hrWaC – Croatian web corpus [online: http://nlp.ffzg.hr/resources/corpora/hrwac/; accessed: 10.03.2018].

HJP – Hrvatski jezični portal [online: http://hjp.znanje.hr/; accessed: 22.10.2017].

CCD – Kolokacijska baza hrvatskoga jezika (Croatian Collocation Database) [online: http://ihjj.hr/kolokacije/; accessed: 20.03.2018].

RHJ – Šonje J., ed., 2000: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb.

ŠKRJ – Birtić M. et al., 2012: Školski rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb.

VRH – Jojić Lj., ed., 2015: Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb.

References

Bagić K., 2012: Rječnik stilskih figura. Zagreb.

Belaj B., 2002: Nominalizacija kao strategija pasivizacije. “Suvremena lingvistika” No. 28/53–54, pp. 11–13.

Benson M., Benson E., Ilson R., 1997: The BBI Dictionary of English Word Combinations. Amsterdam–Philadelphia.

Blagus Bartolec G., 2014: Riječi i njihovi susjedi: Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku. Zagreb.

Cetnarowska B., 2000: Resultative Adjectives in Polish. “Acta Linguistica Hungarica” No. 47, pp. 47–79.

Ivir V., 1992/1993: Kolokacije i leksičko značenje. “Filologija” No. 20/21, pp. 181–189.

Katičić R., 1991: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb.

Kibort A., 2012: Participles, Adjectives, and the Role of Argument Structure. In: Butt, M., Holloway

King, T., eds., Proceedings of the LFG2012 Conference. Stanford, CA, pp. 323–340.

Marvin T., 2003: Past Participles in Reduced Relatives: A Cross-linguistic Perspective. “Linguistica” No. 43, pp. 141–160 .

Mel’čuk I., 2001 [1998]: Collocations and Lexical Functions. In: Cowie A.P., ed., Phraseology: Theory, Analysis and Applications. Oxford–New York, pp. 23–53.

Nedjalkov V.P., Jaxontov S.J., 1988: The Typology of Resultative Constructions. In: Nedjalkov, V.P., ed., Typology of Resultative Constructions. Amsterdam, pp. 3–62.

Ramisch C., 2015: Multiword Expressions Acquisition: A Generic and Open Framework. Basel.

Sag I., Baldwin T., Bond F., Copestake A., Flickinger D., 2002: Multiword Expressions: A Pain in the Neck for NLP. “Lecture Notes in Computer Science” No. 2276, pp. 1–15.

Saavedra D., 2007: Pasivne konstrukcije u hrvatskome i bugarskome jeziku. “Lahor” No. 4, pp. 217–241.

Seifart F., 2010: Nominal Classification. “Language and Linguistics Compass” No. 4 (8), pp. 719–736.

Silić J., 2006: Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb.

Silić J., Pranjković I., 2005: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb.

Smith, N.S., 1995: The Treatment of Participles in Nudožerský’s Grammaticae Bohemicae…, Blahosav’s Grammatika češka and Rosa’s Čechořečnost. “Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis” No. A43, pp. 81–91.

Znika M., 2005: Status glagolskih pridjeva. “Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje” No. 31, pp. 429–440.


Opublikowane : 2019-12-19


Blagus BartolecG. (2019). Past Participles in Multiword Units in Croatian. Forum Lingwistyczne, 6(6), 111-122. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.08

Goranka Blagus Bartolec  gblagus@ihjj.hr
Institute of Croatian Language and Linguistics  Chorwacja
https://orcid.org/0000-0002-3577-7026
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).