Autoprezentacja (perswazyjna) profili lekarzy na niemieckich i polskich portalach służących ocenie lekarzy

Marcelina Kałasznik
https://orcid.org/0000-0003-2713-5880

Abstrakt

Celem podjętym w artykule jest analiza tekstów autoprezentacyjnych pochodzących z profili niemieckich i polskich lekarzy na portalach umożliwiających użytkownikom internetu ocenę przedstawicieli tego zawodu. Treści zawarte na profilach medyków nie tylko służą informowaniu o usługach medycznych, stanowią także niebezpośrednią zachętę do skorzystania z nich, dlatego przedmiotem artykułu uczyniono perswazyjność autoprezentacji lekarzy. Korpus badawczy tworzą profile lekarzy pochodzące z jednego niemieckiego (jameda.de) i jednego polskiego (ZnanyLekarz.pl) portalu oceniającego lekarzy, co pozwoli na uchwycenie różnic oraz wskazanie podobieństw między tego typu tekstami w badanych językach. Aby zrealizować zakładany cel, w części teoretycznej artykułu scharakteryzowano portale publikujące ocenę lekarzy, przybliżono termin autoprezentacja oraz zdefiniowano proces perswazji językowej.


Słowa kluczowe

perswazyjność; autoprezentacja; profile lekarzy; portale służące ocenie lekarzy

Źródła

ZnanyLekarz.pl. Pobrano 12 września 2020 z: https://www.znanylekarz.pl/

jameda.de. Pobrano 12 września 2020 z: https://www.jameda.de/

Literatura

Amhof, R., Galkowski, C. (2007). Mehr Transparenz über die Qualität der ambulanten medizinischen Versorgung. Gesundheitsmonitor, 3, 1–7.

Arygle, M. (1979). Körpersprache und Kommunikation. Junfermann-Verlag.

Awdiejew, A. (2004). Systemowe środki perswazji. W: P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku (s. 71–80). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bauer, Ch. (2017). Arztbewertung: Portale werden immer wichtiger. Ärzte Zeitung, 150D, 6.

Berner, B. (2014). Arztbewertungsportal. Deutsches Ärzteblatt, 6(111), A194.

Burska-Ratajczyk, B. (2013). Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Emmert, M., Sander, U., Kolb, B., Meszmer, N. (2017). Arztbewertungsportale: Die Kritik der Ärzte. Deutsches Ärzteblatt, 15(114), 731.

Franz, U. (2018). Der digitale Pranger. Bewertungsportale im Internet. De Gruyter.

Galla, S. (2017). Recht: Arztbewertungsportale – Was erlaubt ist und was nicht. Deutsches Ärzteblatt, 13 (114), 2.

Holly, W. (1979). Imagearbeit in Gesprächen. Zur linguistischen Beschreibung des Beziehungsaspekts. Max Niemeyer Verlag.

Jędrzejczak, B. (2020). Językowe środki perswazji w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne na przykładzie haseł promujących Polskę, województwa i miasta wojewódzkie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kałasznik, M. (2021a). Ärzte-Profile auf Arztbewertungsportalen als Vorstellungstexte – Versuch einer textlinguistischen Beschreibung. Studia Germanica Gedanensia, 45, 87–96. https://doi.org/10.26881/sgg.2021.45.07

Kałasznik, M. (2021b). Selbstdarstellung von Medizinern im hypertextuellen Rahmen – eine Analyse von Ärzte-Profilen auf Arztbewertungsportalen. W: D. Kaczmarek, M. Michoń, D. Prasalski (red.), Texte und Medien. Linguistische Zugänge zu Textmanifestationen in medialen Spielräumen (s. 81–101). Peter Lang.

Kamińska-Szmaj, I. (2003). Perswazja w tekstach reklamowych – spojrzenie językoznawcy. W: M. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka (red.), Język perswazji publicznej (s. 77–79). Wydawnictwo Poznańskie.

Kofahl, Ch., Horak, I. (2010). Arztbewertungsportale. W: Ch. Koch (red.), Achtung: Patient online! Wie Internet, soziale Netzwerke und kommunikativer Strukturwandel den Gesundheitssektor transformieren (s. 105–126). Gabler Verlag.

Krüger-Brandt, H. (2013). Arztbewertungsportale: Bedeutung wächst. Deutsches Ärzteblatt, 39(110), 1.

Lacher, J. (2012). Rechtliche Grenzen der Kommunikation über ärztliche Leistungen. Arztwerberecht, Ärzte-Rankings, Arztbewertungsportale. Verlag Dr. Kovač.

Laschet, H. (2014). Bewertungsportale: Ärzte stehen nicht am Pranger. Ärzte Zeitung, 116, 1.

Leary, M. R., Kowalski, R. M. (1990). Impression management: A literature review and a two-component model. Psychological Bulletin, 107, 34–47.

Lewiński, P. H. (1999). Retoryka reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mitternacht, K. (2014). Bewertungsportale: Richtiger Umgang mit Schmähkritik. Ärzte Zeitung, 243D, 9.

Mitternacht, K. (2015). Arztbewertung: Gute Noten kommen nicht von alleine ins Web. Ärzte Zeitung, 115, 15.

Mummendey, H. D. (1995). Psychologie der Selbstdarstellung. 2., überarb. und erw. Aufl. Hogrefe Verlag für Psychologie. Göttingen u. a.

Nęcki, Z., (1995). Negocjacje w biznesie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

O’Keefe, D. J. (1990). Persuasion: Theory and research. Sage Publications.

Pisarek, W. (2003). Perswazja – jak ją widzą, jak ją piszą. W: M. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka (red.), Język perswazji publicznej (s. 9–17). Wydawnictwo Poznańskie.

Pisarek, W. (red.). (2006). Słownik terminologii medialnej. Universitas.

Rhein, L. (2015). Selbstdarstellung in der Wissenschaft. Eine linguistische Untersuchung zum Diskussionsverhalten von Wissenschaftlern in interdisziplinären Kontexten. Peter Lang.

Rusinek, M. (2003). Między retoryką a retorycznością. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Schwittala, J. (1996). Beziehungsdynamik. Kategorien für die Beschreibung der Beziehungsgestaltung sowie der Selbst- und Fremddarstellung in einem Streit- und Schlichtungsgespräch. W: W. Kallmeyer (red.), Gesprächsrhetorik. Rhetorische Verfahren im Gesprächsprozeß (s. 279–349). Gunter Narr Verlag.

Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Warchala, J. (2004). Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja. W: P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku (s. 41–60). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Warchala, J. (2019). Formy perswazji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wilkat, A. (2017). Negativurteile: Die aktuelle Rechtslage zu Arztbewertungsportalen. Deutsches Ärzteblatt, 37(114), A2228–A2229.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Zielińska, K. (2018). Multimodale Selbstdarstellungen und die Strategien der Imagepflege in multimodalen Kommunikaten. Methodische Überlegungen. Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs, 11, 295–312.

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-29


KałasznikM. (2023). Autoprezentacja (perswazyjna) profili lekarzy na niemieckich i polskich portalach służących ocenie lekarzy. Forum Lingwistyczne, 11(2), 1-17. https://doi.org/10.31261/FL.2023.11.2.13

Marcelina Kałasznik  marcelina.kalasznik@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2713-5880
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).