"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" to recenzowany rocznik o charakterze monograficznym. Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku. W każdym numerze w „Dziale głównym” drukowane są teksty poświęcone konkretnemu zagadnieniu, wpisującemu się zarówno w tradycyjne specjalności literaturoznawcze (historia i teoria literatury, krytyka literacka, metodologia badań literackich, komparatystyka), jak i w interdyscyplinarne ujęcia literatury rosyjskiej w powiązaniu z takimi obszarami jak kino, muzyka, teatr oraz sztuki wizualne. Poza artykułami z bloku tematycznego w danym tomie publikowane są teksty, poruszające problematykę niezwiązaną bezpośrednio z tematem przewodnim. Osobną część stanowią szkice służące omówieniu książek i prac naukowych z zakresu kultury i literatury rosyjskiej, a także sprawozdania z konferencji i seminariów naukowych (działy „Recenzje", „Omówienia”, „Sprawozdania"). W odnowionej formule czasopisma ważnym, projektowanym działem będzie również obszar obejmujący tłumaczenia tekstów o charakterze historyczno- oraz teoretycznoliterackim (dział „Przekłady”).

ISSN: 0208-5038 (Print) ISSN: 2353-9674 (Online) DOI: 10.31261/RSL


 
 


  • CEEOL
  • BazHum
  • PBN
  • WorldCat

MNISW
5