Pojęcie <i>Gelassenheit</i> w filozofii Martina Heideggera i Johna D. Caputo

(Artykuł w języku polskim/A research article in Polish)


Abstrakt

Pojęcie Gelassenheit w filozofii Martina Heideggera i Johna D. Caputo

Autorka analizuje pojęcie Gelassenheit w pracach Martina Heideggera oraz Johna D. Caputo. Rozpoczyna od omówienia pochodzenia terminu, mianowicie pisma mistrza Eckharta należące do teologii apofatycznej. Następnie analizowane są powiązania Gelassenheit w myśli Heideggera i Caputo. Za każdym razem autorka szczególnie zwraca uwagę na etyczne konotacje tego pojęcia. Autorka podkreśla, że mimo znaczących różnic obaj autorzy używają pojęcia Gelassenheit, by zbudować swoistą etykę apofatyczną, a zatem projekt moralności odpowiadający wyjątkowym doświadczeniom, które wymykają się możliwości konceptualizacji oraz rozumienia.


Słowa kluczowe

Gelassenheit; wyzwolenie; odosobnienie; etyka

Aertsen, Jan Adrianus. “Meister Eckhart”. W: Companion to Philosophy in the Middle Ages, red. Jorge J. E. Gracia, Timothy N. Noone, 434–443. Oxford: Blackwell Publishing, 2002.

Augustyniak, Piotr. Inna boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2009.

Augustyniak, Piotr. “Krytyka wartości w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego”. Zarządzanie publiczne, nr 1(39) (2017), 30–35.

Augustyniak, Piotr. “Theologia Deutsch – między Eckhartem i Lutrem”. Kronos: metafizyka, kultura, religia, nr 4 (23) (2012), 21–34.

Caputo, John David. Radical hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987.

Caputo, John David. The Mystical Element in Heidegger’s Thought. New York: Fordham University Press, 1986.

Czajka, Łukasz. Święta anarchia. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2014.

Derrida, Jacques. O Apokalipsie. Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, 2018.

Heidegger, Martin. Gelassenheit. Tübingen: Neske, 1960.

Heidegger, Martin. Nietzsche, t. II. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1997.

Heidegger, Martin. O istocie prawdy, przeł. Jacek Filek, 157–178. W: Znaki drogi. Warszawa: Aletheia, 1999.

Heidegger, Martin. Gelassenheit. Tübingen: Neske, 1960.

Heidegger, Martin. Wyzwolenie, przeł. Janusz Mizera. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1998.

Heidegger, Martin. Zasada racji, przeł. Janusz Mizera. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 2001.

Heidegger, Martin. “Czas światoobrazu”, przeł. Krzysztof Wolicki. W: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, oprac. Krzysztof Michalski, 128–167. Warszawa: Czytelnik, 1977.

Heidegger, Martin. “Budować, mieszkać myśleć”, przeł. Krzysztof Michalski. W: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, oprac. Krzysztof Michalski, 137–152. Warszawa: Czytelnik, 1977.

Mistrz Eckhart. Die deutschen Werke. Predigten, red. J. Quint. Stuttgard: V. Klostermann. Wydawane w następujących latach i tomach: T. II – 1971; T. III – 1976; T. V – 1963.

Mistrz Eckhart. Dzieła wszystkie, przeł. Wiesław Szymona, wydanie II, tomy 1–5. Poznań: Wydawnictwo W Drodze, 2020.

Mistrz Eckhart. “Prolog do dzieła tez”, przeł. Piotr Augustyniak. Logos i Ethos, nr 1(20) (2006), 3–12.

Mizera, Janusz. W stronę filozofii niemetafizycznej. Martina Heideggera droga do innego myślenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Piórczyński, Józef. Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia. Wrocław: Leopoldinum, 1997.

Strzelecki, Radosław. “Pułapka wartościowania – pułapka silnej wartości: kontrreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka”. Zarządzanie publiczne, nr 1 (39) (2017), 23–29.

Workowski, Andrzej. “Pojęcie ‘Gelassenheit’ u Mistrza Eckharta i Heideggera”. Logos i Ethos, nr 2 (15) (2003), 50-65.

Woźniak, Cezary. Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.


Opublikowane : 2022-12-30


MickiewiczA. (2022). Pojęcie <i>Gelassenheit</i&gt; w filozofii Martina Heideggera i Johna D. Caputo. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (45), 45-65. https://doi.org/10.31261/errgo.12544

Adriana Joanna Mickiewicz  adriana.mickiewicz@wp.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7090-9987

Adriana Joanna Mickiewicz – doktorantka filozofii w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, laureatka programu ministerialnego Diamentowy Grant. Aktualnie przygotowuje rozprawę poświęconą etyce Johna D. Caputo.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).