Exodus or Exile: The Trope of "more life" in Louise Glück’s Poetry

(Artykuł w języku angielskim/A research article in English)

Kacper Bartczak
https://orcid.org/0000-0002-7284-9930

Abstrakt

Wyjście czy wygnanie: trop życia wierzącego w siebie ("more life”) w poezji Louise Glück

Czym jest życie w poezji? Życie, które zyskuje zdolność do autoafirmacji przeciw porządkom śmierci
i natury, czyli pojęcie stworzone przez Agatę Bielik-Robson, pozwala dać pewną odpowiedź na tak
postawione pytanie. Mesjanistyczna koncepcja, wypracowana w oparciu o teorię Harolda Blooma
śledzącą rozwój podmiotowości poetyckiej, stanowi bowiem łącznik między żydowskim mesjanizmem a witalistyczną linią poezji amerykańskiej, do której zaliczam Louise Glück. Celem artykułu
jest prześledzenie w jakim stopniu postawy przybierane przez podmiotowość Glück w kolejnych
fazach jej twórczości mogą być traktowane jako przejawy, czy też realizacje, mesjańskiej obietnicy
kryjącej się za pojęciem życia błogosławionego wiarą w samo siebie (“more life”), inwestującego
w swoją skończoność przeciw transcendencji wielkich porządków śmierci i natury.


Słowa kluczowe

Louise Glück; Agata Bielik-Robson; Harold Bloom; witalizm w poezji amerykańskiej

Altieri, Charles. “T. S. Eliot.” The Cambridge History of American Poetry, edited by Alfred Bendixen and Stephen Burt, 542–556. New York: Cambridge University Press 2015.

Bidart, Frank. “Louise Glück,” The Threepenny Review, No. 90 (Summer, 2002), 19.

Bloom, Harold. Wallace Stevens: The Poems of Our Climate. Ithaca: Cornell University Press, 1977.

Bielik-Robson, Agata. Another Finitude: Messianic Vitalism and Philosophy. London: Bloomsbury Academic, 2019.

Bielik-Robson, Agata. Na pustyni: Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków: Universitas, 2008.

Bielik-Robson, Agata. The Saving Lie: Harold Bloom and Deconstruction. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2011.

Glück, Louise. Poems 1962–2012. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012.

Glück, Louise. The First Four Books of Poems. Hopewell, NJ: The Ecco Press, 1995. Leggett, B. J. Early Stevens: The Nietzschean Intertext. Durham: Duke University Press, 1992.

Miller, J. Hillis. Poets of Reality: Six Twentieth Century Writers. New York: Atheneum, 1969.

Morris, Daniel. The Poetry of Louise Glück: A Thematic Introduction. Columbia: University of Missouri Press, 2006.

Sastri, Reena. “Psychoanalytic Poetics.” The Cambridge History of American Poetry, edited by Alfred Bendixen and Stephen Burt, 1003–1026. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2015.

Selinger, Eric. “‘It Meant I Loved’: Louise Glück’s Ararat.” Postmodern Culture, vol. 3, no. 3, May 1993; posted online 25 September 2013. http://www.pomoculture.org/2013/09/25/ it-meant-i-loved-louise-Glücks-ararat (15.05.2021).

Stevens, Wallace. Collected Poetry and Prose. New York: The Library of America, 1997.

Vendler, Helen. Soul Says: On Recent Poetry. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1995.

Von Hallberg, Robert. “Authenticity.” The Cambridge History of American Literature, Vol. 8: Poetry and Criticism, 1940–1995, 123–159. New York: Cambridge University Press, 1996.

Zazula, Piotr. “A Gnostic in the Garden: Myth and Religion in Louise Glück’s Poems.” Academic Journal of Modern Philology, vol. 10 (2020), 255–268.


Opublikowane : 2022-12-30


BartczakK. (2022). Exodus or Exile: The Trope of "more life" in Louise Glück’s Poetry. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (45), 127-145. https://doi.org/10.31261/errgo.13127

Kacper Bartczak  kacper.bartczak@uni.lodz.pl
University of Łódź  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7284-9930
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).