W stronę postsekularnej humanistyki?

Recenzja w języka polskim/Review in Polish


Abstrakt

W stronę postsekularnej humanistyki?

Artykuł stanowi recenzję dwutomowej publikacji Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej pod redakcją Łukasza Tischnera i Tomasza Garbola (Tom I) oraz Łukasza Tischnera i Agnieszki Bielak (Tom II) (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020). Publikacja przynosi pogłębioną charakterystykę pola badawczego “literatura a religia”, uwzględniając przy tym wielość tradycji kulturowych i metodologicznych, lokalność ujęć oraz indywidualny wymiar interpretacji. Tworzy wolną od wstępnych hierarchizacji “mapę
wiary i niewiary” powojennej literatury polskiej, która wrażliwa jest na różnorodność estetyczno-ideowych postaw względem chrześcijaństwa (zachodniego) jako tradycji wiodącej w polskim kręgu kulturowym.


Słowa kluczowe

recenzja; literatura; religia; epoka świecka; czuły narrator

“Osłabianie teologii przez literaturę. David Jasper odpowiada na pytania Tomasza Garbola i Łukasza Tischnera”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 787–814. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

“Słuchanie literatury. O potrzebie naiwności i empatii w wieku świeckim. Z Thomasem Pavlem rozmawiają Ireneusz Piekarski i Łukasz Tischner”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 815–829. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Bogalecki, Piotr. “Pokorne prze(d)stawienia. Postsekularyzm w badaniach literackich”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 511–555. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Fiut, Aleksander. “Ambiwalencje ‘epoki świeckiej’”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 607–619. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Gutowski, Wojciech. “Przyswajanie i oswajanie świeckości”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 634–635. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Łapiński, Zdzisław. “Próba odpowiedzi”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 659–672. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Markowski, Michał Paweł. “Głos świecki o literaturze i religii”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 673–685. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Masłowski, Michał. “‘Ostateczna troska’ w literaturze”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 687–701. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Nowak, Maciej. “Badania nad relacją literatury i religii w Polsce po roku 1945. Geneza – krystalizacja – dziedzictwo”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 71–108. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Sawicki, Stefan. “Literatura wobec sedna rzeczywistości”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 703–708. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Sławek, Tadeusz. “‘Jestem wszystkim, czego nie mam’. Próba teo-filo-logiczna”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 749–770. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Tischner, Łukasz. “Wstęp”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 9–15. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Tischner, Łukasz. “Wstęp (T. 2)”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 2, red. Agnieszka Bielak, Łukasz Tischner, 7–13. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Tokarczuk, Olga. Czuły narrator. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.

Ward, Jean. “Poezja religijna w epoce świeckiej”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 771–784. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Zawadzki, Andrzej. “Sacrum mocne, sacrum słabe, postsekularyzm”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 709–720. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Ziemiński, Ireneusz. “Literatura: między religią a filozofią”. W: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1, red. Łukasz Tischner, Tomasz Garbol, 721–747. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.


Opublikowane : 2022-12-30


DrzewieckaE. (2022). W stronę postsekularnej humanistyki?. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (45), 251-268. https://doi.org/10.31261/errgo.13779

Ewelina Drzewiecka  ewelina.drzewiecka@gmail.com
Instytut Slawistyki PAN  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).