W kręgu zagadnień literatury kolonialnej - "W pustyni i w puszczy" Henryka SienkiewiczaAbstrakt

Anna Cichoń

Henryk Sienkiewicz's In the Desert and Wilderness from the perspective of colonial studies

In his African novel addressed to young readers, Henryk Sienkiewicz uses codes, genre conventions and discourses characteristic of colonial literature. Architextual references to the exotic picaresque adventure novel, to the Robinsonade and romance, discourses applied for the presentation of characters and settings, as well as the Eurocentric (cognitive and aesthetic) perspective from which the narrator observes the world presented, have an impact upon the ideological message of the work. A pro-British interpretation of historical events, belief in the white man's burden, idealization of the European protagonist, stereotypical portraits of female characters, ethnographic gaze at the Blacks and the Arabs, presentation of the continent as an unknown and incomprehensible place, make Sienkiewicz's image of Africa bear semblance to the representa­tions of the dominions in English literature at the end of the 19th and the beginning of the 20th century.


Pobierz

Opublikowane : 2004-01-01


CichońA. (2004). W kręgu zagadnień literatury kolonialnej - "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (8). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2329

Anna Cichoń  anna.cichon@onet.pl
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Angielskiej  Polska
Dr Anna Cichoń jest starszym wykładowca w Zakładzie Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych. Interesuje się współczesną prozą angielską i autobiografią, w szczególności pogranicznymi formami autobiografii. W roku 2009/10 prowadzi seminarium magisterskie z twórczości V.S. Naipaula, proseminarium i zajęcia uzupełniające z powieści angielskiej XX wieku i wykład z historii literatury angielskiej.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).