Ekspansja i kontrakcja. <i>Todd and the Vampire</i> a przestrzenie sztuki

(Article in English/Artykuł w języku angielskim)


Abstrakt

Co dzieje się kiedy muzyka i przestrzeń operowa, tradycyjnie prezentowane „na żywo”, zostają poddane procesowi digitalizacji? Jakie konsekwencje dla społeczności artystów niesie ze sobą ich odizolowanie, kiedy przestrzeń tworzenia z teatru – miejsca relacji interpersonalnych – przeniesiona zostaje w świat wirtualny? Jakie taka zmiana rodzi możliwości i niebezpieczeństwa dla twórców? Czy można dostrzec tu podobieństwa z innymi dziedzinami sztuki, które powstały lub rozwinęły się w oparciu o technologie nowych mediów? Niniejszy artykuł rozważa powyższe kwestie w kontekście powstawania animowanej opery/filmu youtubowego Todd and the Vampire, skomponowanego i stworzonego przez Ronena Shai oraz przy udziale muzyków i przedstawicieli sztuk wizualnych pracujących równolegle, choć niezależnie, w różnych miejscach świata. W jaki sposób ostateczny produkt wykorzystuje technologię by rzucić wyzwanie i wyjść poza tradycyjne rozumienie przestrzeni i tożsamości? I wreszcie, jakie konsekwencje niesie ze sobą ów nieco odcieleśniony twórczy proces dla artystów, odbiorców i dla samej sztuki?


Słowa kluczowe

opera; muzyka; śpiew; animacja; przestrzeń; media; ucieleśnienie

Blau, Herbert. "Universals of Performance; or Amortizing Play." In By Means of Performance: Intercultural Studies of Theatre and Ritual, edited by Richard Schechner and Willa Appel. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Helfgot, Daniel with William O. Beeman. The Third Line: the Opera Performer as Interpreter. New York: Schirmer Books, 1993.

Heisel, Erin. ‘Good News! A New Methodology for Music Analysis, Pedagogy, Practice, and Performance Using Johan Huizinga's Theory of Plaxy, Including a Play Analysis of David Del Tredici's Song Cycle Miz Inez Sez. ’ PhD diss., New York University, 2013.

Heisel, Erin. "Empathy as a Tool for Embodiment Processes in Vocal Performance," Empirical Music Review, (Vol. 10, No 1-2 (2015), 80-95).

Henricks, Thomas S. Play Reconsidered: Sociological Perspectives on Human Expression. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2006.

Huizinga, Johan. Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture. Translated by R. F. C. Hull. Boston: Beacon Press, 1968. 1938.

Reichling, Mary J. "Music, Imagination, and Play." Journal of Aesthetic Education 31, no. 1 (Spring, 1997): 41-55.

Schechner, Richard, Willa Appel, eds. By Means of Performance: Intercultural Studies of Theatre and Ritual. Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Stedman, Sarah Elizabeth. "Singing and Self: The Psychology of Performing." Thesis, Northwestern University, 1985.

Stubley, Eleanor. “Being in the Body, Being in the Sound: A Tale of Modulating Identities and Lost Potential.” Journal of Aesthetic Education 32:4 (Winter, 1998): 93-105.

Wesbrooks, William. Dramatic Circumstances: On Acting, Singing, and Living Inside the Stories We Tell. Milwaukee: Applause Theatre and Cinema Books, 2014.


Opublikowane : 2020-07-28


HeiselE. (2020). Ekspansja i kontrakcja. <i>Todd and the Vampire</i&gt; a przestrzenie sztuki. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (40), 163-170. https://doi.org/10.31261/errgo.7817

Erin Heisel  eheisel@adelphi.edu
Adelphi University  Stany Zjednoczone

https://www.adelphi.edu/faculty/profiles/profile.php?PID=0932


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).