Marta Noińska, Novogodneye obrashcheniye lidera gosudarstva kak ritual’nyy zhanr mediadiskursa na materiale rossiyskikh, nemetskikh i pol’skikh vystupleniy. Medialingvisticheskiy analiz (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 2020, 342 s.)

Aleksander Kiklewicz
http://orcid.org/0000-0002-6140-6368

Abstrakt

Artykuł zawiera recenzję książki Marty Noińskiej Новогоднее обращение лидера государства как ритуальный жанр медиадискурса на материале российских, немецких и польских выступлений. Медиалингвистический анализ [Orędzie noworoczne przywódcy państwa jako rytualny gatunek dyskursu medialnego opartego na przemówieniach rosyjskich, niemieckich i polskich. Analiza mediolingwistyczna] (2020). Recenzja ma charakter sprawozdawczo-polemiczny. Jej autor krytycznie odnosi się do używanych w książce terminów multimodalny i multimodalność, które w językach słowiańskich – inaczej niż w angielskim – odnoszą się do kategorii semantycznej, a nie kanalizacji przekazu; dyskutuje także z interpretacją terminów dyskurs (modalny) i tekst (modalny). Recenzent wysoko ocenia natomiast korpusy zgromadzonych tekstów źródłowych (orędzi noworocznych) oraz tekstów pochodnych (memów, parodii, karykatur itp.). Mimo wskazanych uchybień publikacja Marty Noińskiej zostaje uznana za wzór dla badaczy innych gatunków realizowanych w postaci mediatekstów.


Słowa kluczowe

orędzie; mediatekst; analiza multimodalna; recenzja

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-16


KiklewiczA. (2021). Marta Noińska, Novogodneye obrashcheniye lidera gosudarstva kak ritual’nyy zhanr mediadiskursa na materiale rossiyskikh, nemetskikh i pol’skikh vystupleniy. Medialingvisticheskiy analiz (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 2020, 342 s.). Forum Lingwistyczne, (9), 1-5. https://doi.org/10.31261/FL.2022.09.01

Aleksander Kiklewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Polska
http://orcid.org/0000-0002-6140-6368
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).