Struktura współczesnej mediolingwistyki rosyjskiej

Lilija R. Duskajewa
https://orcid.org/0000-0003-3854-2844

Abstrakt

Na styku dwóch kierunków naukowych – lingwistyki i teorii mediów – ukształtował się trzeci – mediolingwistyka. Kształtowanie się danej dyscypliny przebiegało zarówno pod wpływem czynników o charakterze ekstralingwistycznym, jak i wewnątrzlingwistycznym. W procesie kształtowania się dyscypliny naukowej wyodrębniono obiekt analizy – tekst medialny z całą różnorodnością form, których „odlewy” są tworzone przez media – od wpisów w Twitterze do hipertekstu medialnego przejawiającego się w falach informacyjnych. Zrozumiano również, że przedmiotem mediolingwistyki jest działalność językowa, odzwierciedlona w różnego rodzaju tekstach. Zainteresowanie działalnością w mediach zachęciło autorkę artykułu do zwrócenia się ku prakseologii – filozoficznej teorii działania, która w najpełniejszy sposób została opracowana na gruncie polskiej filozofii w pracach Tadeusza Kotarbińskiego. Prakseologia wskazuje mediolingwistyce logikę badania działalności językowej – od tworzenia typologii środków działania poprzez ustanowienie skutecznych systemów normatywnych i ustalanie procedur działania, aż po krytykę działań człowieka i metod stosowanych w tych działaniach. W artykule został zaprezentowany sposób kształtowania się mediolingwistyki jako czteroobszarowej dyscypliny naukowej. W każdym wyodrębnionym obszarze naukowym mediolingwistyki uściśleniu podlega zakres zadań badawczych i podejście do ich realizacji. Wyodrębnione kierunki zajmują się badaniem różnych aspektów skutecznej działalności językowej w środowisku medialnym – środków działalności językowej, normatywnych sposobów prowadzenia działań komunikatywno-społecznych w tekstach medialnych, międzytekstowych całostek – dyskursów medialnych – i ich struktury i, wreszcie, przejawów „nadużyć językowych” w mediach, zasad skutecznej działalności językowej i kryteriów osiągania rezultatu. W obrębie mediolingwistyki określono zatem zakres rozwiązywanych przez nią zadań, związanych z poznawaniem prawidłowości działalności językowej w mediach.


Słowa kluczowe

tekst medialny; mediolingwistyka; obszary mediolingwistyki; gramatyka języka mediów; stylistyka języka mediów; mediolingwistyczne badania nad dyskursem; krytyka języka mediów

Annienkowa I.W. (Анненкова И.В.), 2011: Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. Изд-во Московского университета. Москва.

Bielczikow Ju.A., Gorbaniewskij M.W., Żarkow I.W. (Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В.), 2010: Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ. Информкнига. Москва.

Biessarabowa N.B. (Бессарабова Н.Б.), 2011a: Лингвоэтика, или еще раз об этическом аспекте культуры речи современных СМИ и рекламы. „Журналистика и культура русской речи”, № 2 (58), c. 54–63.

Biessarabowa N.B. (Бессарабова Н.Б.), 2011b: Лингвоэтические проблемы речи СМИ и рекламы. Демагогия в языковом выражении в журнале. „Журналистика и культура русской речи”, № 2, с. 32–43.

Bołotnow A.W. (Болотнов А.В.), 2015: Информационное поле медийной языковой личности и ее идиостиль. „Медиалингвистика: Международный научный журнал”, № 4(10), c. 51–59.

Czepkina E.W. (Чепкина Э.В.), 2001: „Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды (1995–2000)”. Дис. д-ра филол. наук. Екатеринбург.

Czernyszowa T.W. (Чернышова Т.В.), 2007: Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной России. ЛКИ. Москва.

Diedowa O.W. (Дедова О.В.), 2006: „Лингвосемиотический анализ электронного гипертекста”. Дис. д-ра филол. наук. Москва.

Diemjankow W.Z. (Демьянков В.З.), 2003: Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Руковод М.Н. Володина. Изд-во Моск. унта. Москва, c. 116–133.

Dijk T. (Дейк Т.), 2013: Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. Либроком. Москва.

Dobroskłonskaja T.G. (Добросклонская Т.Г.), 2005: Вопросы изучения медиатекстов. Опыт исследования современной английской медиаречи. УРСС Эдиториал. Москва.

Dobroskłonskaja T.G. (Добросклонская Т.Г.), 2008: Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ (Современная английская медиаречь). 2-е изд. 2014. Изд-во КДУ. Москва.

Dobroskłonskaja T.G. (Добросклонская Т.Г.), 2007: Язык средств массовой информации. Флинта-Наука. Москва.

Dridze T.M. (Дридзе Т.М.), 1984: Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы семиосоциопсихологии. Издательство «Наука»; Академия наук СССР, Институт социологических исследований. Москва.

Duskajewa L.R. (Дускаева Л.Р.), 2004: Диалогическая природа газетных речевых жанров. Изд-во Пермского ун-та. Пермь.

Duskajewa L.R. (Дускаева Л.Р.), 2007: Развертывание новости в гипертекстуальном пространстве интернет. B: Сошников В.Д. pед.: Электронные СМИ: вчера, сегодня, завтра. Изд-во СПбГУП. Санкт-Петербург, c. 67–75.

Duskajewa L.R. (Дускаева Л.Р.), 2008: Стилевые особенности электронных СМИ. B: Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А., Стилистика русского языка. Флинта. Москва, c. 374–387.

Duskajewa L.R. (Дускаева Л.Р.), 2014: Речевая структура новостных текстов сетевых изданий. „Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология”, № 1 (25), c. 179–183.

Duskajewa L.R., Cwietowa N.S. (Дускаева Л.Р., Цветова Н.С.), 2011: Газетный совокупный текст как стилистико-речевое единство. „Культура русской речи”, № 3, c. 22–35.

Kabłukow Je.A. (Каблуков Е.В.), 2010: Интернет-медиа: специфика конструирования сверхтекстов. B: Уткина Т.И., peд.: Речеведение: современное состояние и перспективы. Изд-во Пермского ун-та. Пермь.

Kajda L.G. (Кайда Л.Г.), 1989: Эффективность публицистического текста (средства выражения авторской позиции). Изд-во Моск. ун-та. Москва.

Kakorina Je.W. (Какорина Е.В.), 2000: Стилистический облик оппозиционной прессы. B: [В.Л. Воронцова, М.Я. Гловинская, Е.И. Голанова и др.] Русский язык конца XX столетия (1985–1995). Языки русской культуры. Москва, c. 409–426.

Kakorina Je.W. (Какорина Е.В.), 2007a: СМИ и Интернет-коммуникация (области пересечения и взаимодействия). B: Язык современной публицистики. Сост.: Солганик Г. Флинта. Москва, c. 67–98.

Kakorina Je.W. (Какорина Е.В.), 2007b: Язык Интернет-коммуникации. B: Бельчиков Ю.А. и др., pед.; Засурский Я.Н. и др., редкол.: Язык массовой и межличностной коммуникации. МедиаМир. Москва, c. 393–478.

Kara-Murza Je.S. (Кара-Мурза Е.С.), 2011а: Лингвистические показатели речевых преступлений в политике. B: Солганик Г.Я. ред.: Язык СМИ и политика. Издательство Московского университета; факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Москвa, c. 797–855.

Kara-Murza Je.S. (Кара-Мурза Е.С.), 2011b: Рекламный дискурс и рекламный функциональный стиль как рабочие понятия лингвосемиотики рекламы. B: Стилистика сегодня и завтра: медиатекст в прагматическом, риторическом и лингвокультурологическом аспектах. Издательство Московского университета; факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Москва.

Kara-Murza Je.S. (Кара-Мурза Е.С.), 2014: Изучение правовой регуляции креатива в вузовском курсе лингвосемиотики рекламы. B: Активные процессы в социальной и массовой коммуникации. Отв. ред. и сост.: Аниськина Н.В., Ухова Л.В. Изд-во: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Ярославль, c. 328–341.

Kara-Murza Je.S. (Кара-Мурза Е.С.), 2016: Профессиональный рекламный стиль. B: Дускаевa Л.Р. ред., Стилистика и литературное редактирование. Юрайт. Москва, Т. 2, c. 124–206.

Kazak M.Ju. (Казак М.Ю.), 2011: Медиатекст: сущностные и типологические свойства „Global Media Journal” T. 2. Вып. 1. URL: http://globalmediajornal.sfedu.ru.gmj.sfedu.ru. (дата доступа: 2.06.2017).

Kochtiew N.N., Sołganik G.Ja., Wakurow W.N. (Вакуро В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я.), 1978: Стилистика газетных жанров. Высшая школа. Москва.

Koniuszkiewicz M.I. (Конюшкевич М.И.), 2016: Внутритекстовые связи с предложно-союзным коннектором «до того, что» в медиатексте. „Медиалингвистика”, № 1 (11), c. 93–104.

Koniuszkiewicz M.I. (Конюшкевич М.И.), 2017: Двуязычное медиапространство. Статья вторая. Влияние русского языка на тексты белорусских СМИ. „Медиалингвистика”, № 2 (17), c. 18–28.

Końkow W.I. (Коньков В.И.), 1995: Речевая структура газетного текста. Типолаборатория ф-та журналистики СПбГУ. Санкт-Петербург.

Kopnina G.A. (Копнина Г.А.), 2008: Речевое манипулирование. Изд-е 2-е. Флинта. Москва.

Kopnina G.A., Skoworodnikow A.P. (Копнина Г.А., Сковородников А.П.), 2012: Коммуникативные неудачи журналистов в использовании средств речевой выразительности. B: Дускаева Л.Р., Цветова Н.С., oтв. ред.: Медиатекст как полиинтенциональная система. Сб. статей. СПб.: Типолаборатория ф-та журналистики СпбГУ, c. 243–250.

Kopytow O.G. (Копытов О.Г.), 2015: Концепция модуса на пространстве текста и ее возможности для исследования медиатекста. „Медиалингвистика”, № 4(10), c. 68–82.

Kormilicyna M.A. (Кормилицына М.А.), 2011: Активные процессы в языке современной российской прессы. „Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Филология”, № 6(2), c. 304–308.

Kostomarow W.G. (Костомаров В.Г.), 1971: Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. Издательство Московского ун-та. Москва.

Kostomarow W.G. (Костомаров В.Г.), 2005: Невербальные носители смысла и стилистики. B: Стереотипность и творчество в тексте. Издательство Пермского ун-та. Пермь.

Kotarbiński T. (Котарбинский Т.), 1975: Трактат о хорошей работе. Перевод с польск. Л.В. Васильев, В.И. Соколовский. Экономика: Москва.

Kożemiakin Je.A. (Кожемякин Е.А.), 2010: Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования. „Научные ведомости Белгородского государственного университета. Гуманитарные науки”, № 6(61), вып. 3, c. 12–20.

Kożyn A.N., red. (Кожин А.Н.), отв. ред., 1987: Стилистика русского языка. Жанрово-коммуникативный аспект стилистики текста. Наука: Москва.

Kożyna M.N. (Кожина М.Н.), 1970: Проблемы специфики и системности функциональных стилей речи. Дис. д-ра филол. наук. Москва.

Kożyna M.N. (Кожина М.Н.), 1977: Стилистика русского языка. Просвещение. Москва.

Krasnowa T.I. (Краснова Т.И.), 1985: „Речевые типы зачинов фельетона (композиционно-стилистический аспект)”. Дис. д-ра филол. наук. Ленинград.

Krasnowa T.I. (Краснова Т.И.), 2011: Другой голос: анализ газетного дискурса русского зарубежья, 1917–1920 (22) гг. Северная звезда. Санкт-Петербург.

Ksienzienko O.A. (Ксензенко О.А.), 2011: Лингвистические основы рекламной коммуникации. МБА. Москва.

Łazariewa E.A. (Лазарева Э.А.), 1993: Системно-стилистические характеристики газеты. Изд-во Уральского университета. Екатеринбург.

Łysakowa I.P. (Лысакова И.П.), 1984: „Социолингвистический анализ газеты”. Дис. д-ра филол. наук. Ленинград.

Łysakowa I.P. (Лысакова И.П.), 1989: Язык газеты: социолингвистический аспект. Изд-во ЛГУ. Ленинград.

Łysakowa I.P. (Лысакова И.П.), 2005: Язык газеты и типология прессы. Социолингвистическое исследование. Филологический факультет СПбГУ. Санкт-Петербург.

Majdanowa L.M. (Майданова Л.М.) и др., 1992: Аргументация публицистического текста. Издательство Уральского ун-та. Екатеринбург.

Majdanowa L.M. (Майданова Л.М.) и др., 1997: Речевая агрессия в средствах массовой информации. Издательство Уральского ун-та. Екатеринбург.

Majdanowa L.M. (Майданова Л.М.), 1987: Структура и композиция газетного текста: средства выразительного письма. Изд-во Краснояр. ун-та. Красноярск.

Majdanowa L.M. (Майданова Л.М.), 2001: Критика речи и литературное редактирование. Изд-во Гуманитарного ун-та. Екатеринбург.

Nakoriakowa K.M. (Накорякова К.М.), 2002: Литературное редактирование. Общая методика работы над текстом: практикум. Икар. Москва.

Niegryszew A.A. (Негрышев А.А.), 2011: К макроструктурной типологии текстов новостных жанров. „Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика”, № 1, c. 228–244.

Niegryszew A.A. (Негрышев А.А.), 2015: Референтное событие и референтная база новостного медиатекста. „Медиалингвистика”, № 2 (8).

Niestierowa N.G. (Нестерова Н.Г.), 2015: Современный радиодискурс (коммуникативно-прагматический аспект). Изд-во Томск. ун-та. Томск.

Nikołajewa T.M. (Николаева Т.М.), 1988: Лингвистическая демагогия. B: Арутюнова Н.Д., отв. pед., Рябцева Н.К., Иоанесян Е.Р., pед.: Прагматика и проблемы интенсиональности. Сборник статей.

Проблемная группа «Логический анализ языка». Институт языкознания АН СССР. Москва.

Olanicz A.W. (Олянич А.В.), 2004: Презентационная теория дискурса. Парадигма. Волгоград.

Orłowa O.W. (Орлова О.В.), 2012: Нефть: дискурсивно-стилистическая эволюция медиаконцепта. Том Сувенир. Томск.

Połonskij A.W. (Полонский А.В.), 2012: Медиа – дискурс – концепт: опыт проблемного осмысления. „Современный дискурс-анализ”, № 1 (6), c. 42–56.

Popowa T.N., Kolesowa D.W. (Попова Т.И., Колесова Д.В.), 2015: Визуализация информации как тенденция развития современного текста. „Медиалингвистика”, № 4, c. 83–96.

Potapowa R.K. (Потапова Р.К.), 2002: Новые информационные технологии и лингвистика. Моск. гос. лингвист. ун-т. Москва.

Red’kina T.Ju. (Редькина Т.Ю.), 2011: Средства реализации развлекательной функции в трэвел-тексте. „Вестник СПбГУ. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика”, № 4, c. 210–218.

Red’kina T.Ju. (Редькина Т.Ю.), 2015: Речевая экспликация ситуационной модели: лингвопраксиологический подход (на материале трэвел-текста). „Медиалингвистика”, № 2(8), c. 104–116.

Riazancewa T.I. (Рязанцева Т.И.), 2008: Теория и практика работы с гипертекстом. Академия. Москва.

Riazancewa T.I. (Рязанцева Т.И.), 2019: О категориях гипертекста. „Медиалингвистика”, № 6 (3), c. 327–340.

Rogowa K.A. (Рогова К.А.), 1975: Синтаксические особенности публицистической речи. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград.

Rogowa K.A. (Рогова К.А.), 1979: Стиль ленинской «Искры» и газета «Новая жизнь»: Лингвистический анализ жанра статьи. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград.

Rozental D.E. red. (Розенталь Д.Э. ред.), 1980: Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды. Изд-во Моск. ун-та; Фак. журн. МГУ. Москва.

Sirotinina O.B. (Сиротинина О.Б.), 2013: Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов.

Skoworodnikow A.P. (Сковородников А.П.), 1997: Языковое насилие в современной российской прессе. „Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вестник Российской риторической ассоциации”.

Sołganik G.Jа. (Солганик Г.Я.), 1971: Стиль репортажа. Изд-во Моск. ун-та; Фак. журн. МГУ. Москва.

Sołganik G.Jа. (Солганик Г.Я.), 1981: Лексика газеты. Изд-во Моск. ун-та; Фак. журн. МГУ. Москва.

Sołganik G.Jа. (Солганик Г.Я.), 2005: К определению понятий «текст» и «медиатекст». „Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика”, № 2, c. 7–15.

Sołganik G.Jа. (Солганик Г.Я.), 1993: Текстовая модальность как семантическая основа текста и важнейшая стилевая категория. „Stylistyka”, nr 2.

Surikowa T.N. (Сурикова Т.И.), 2007: Этический аспект языка СМИ. B: Бельчиков Ю.А. и др., pед.; Засурский Я.Н. и др., редкол.: Язык массовой и межличностной коммуникации. МедиаМир. Москва.

Swietana S.W. (Светана С.В.), 1976: Телевизионная речь. Функции и структура. Изд-во Моск. ун-та. Москва.

Swietana S.W. (Светана С.В.), 1985: О диалогизации монолога. „Филологические науки”, № 5.

Szmielowa T.W. (Шмелева Т.В.), 2014: Грамматика. Морфология. Синтаксис. B: Дускаева Л.Р., pед.: Современный русский язык. Питер. Санкт-Петербург, c. 56–161.

Szwiec A.W. (Швец A.В.), 1979: Публицистический стиль современного русского языка. Вища шк. Издво при Киев. ун-те. Киев.

Troszyna N. (Трошина Н.Н.), 1989: Соотношение стилистики и лингвистики текста. B: Трошина Н.Н., Стрельцова Г.Д. pед.-сост.: Проблемы современной стилистики: Сб. научно-аналит. обзоров. МедиаМир. Москва, c. 134–152.

Warczenko W.W. (Варченко В.В.), 2008: Медиатекст: вербальный и визуальный компонент. В: Пастухов А.Г., oтв. pед.: Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Горизонт. Орел, c. 263–271.

Wasiljewa A.N. (Васильева А.Н.), 1983: Газетно-публицистический стиль. Русский язык. Москва.

Weinrich H. (Вайнрих X.), 1987: Лингвистика лжи. B: Петрова. В.В. oбщ. ред.: Язык и моделирование социального взаимодействия. Прогресс. Москва, c. 44–87.

Winogradow S.I. (Виноградов С.И.), 1995: Язык газеты в аспекте культуры речи. В: Граудина Л.К., Ширяев Е.Н., ред.: Культура русской речи и эффективность общения. Федерация. Москва.

Winokur G.O. (Винокур Г.О.), 1929: Культура языка. Лабиринт. Москва.

Woroszyłowa M.B. (Ворошилова М.Б.), 2013: Политический креолизованный текст: ключи к прочтению. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург.

Zarwa M.W. (Зарва М.В.), 1969: „Некоторые особенности языка радио как вида массовой коммуникации”. Дис. канд. филол. наук. Москва.

Pobierz

Opublikowane : 2022-02-14


DuskajewaL. (2022). Struktura współczesnej mediolingwistyki rosyjskiej. Forum Lingwistyczne, (9), 1-17. https://doi.org/10.31261/FL.2022.09.07

Lilija R. Duskajewa 
Petersburski Uniwersytet Państwowy  Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0003-3854-2844
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).