O komunikacji z perspektywy odbiorcy. Uwagi po lekturze książki Partnerstwo w komunikacji pod redakcją Aleksandry Kalisz i Eweliny Tyc (Katowice 2020, 164 s.)

Edyta Pałuszyńska
https://orcid.org/0000-0003-3036-0827

Abstrakt

Artykuł zawiera recenzję książki Partnerstwo w komunikacji (2020) pod redakcją Aleksandry Kalisz i Eweliny Tyc. Recenzja ma charakter sprawozdawczy, a jej autorka szczegółowo omawia wszystkie osiem tekstów składających się na tom – referuje ich zawartość, jednak nie polemizuje z przytaczanymi tezami. Artykuł kończy się jednoznaczną rekomendacją, a opisywana monografia wieloautorska zostaje uznana za istotny głos w dyskusji o interakcji medialnej, publicznej, politycznej, artystycznej.


Słowa kluczowe

recenzja; komunikacja; partnerstwo

Hoły-Łuczaj M., 2015: Posthumanizm. Między metafizyką a etyką. „Kultura i Wartości” XI, nr 1, s. 45–61.

Kalisz A., Tyc E., red., 2016: Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Kalisz A., Tyc E., red., 2017: Autopromocja, autoprezentacja: wizerunek w mediach masowych. T. 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Kalisz A., Tyc E., red., 2018: Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. T. 4. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Kita M., 1998: Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Kita M., red., 2003,: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Kita M., 2004: Medialna moda na dialog. W: Kita M., red.: Dialog a nowe media. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 179–189.

Loewe I., Tyc E., Kalisz A., red., 2015: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Pinker S., 2015: Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej kultury. Przeł. T. Bieroń. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań.

Sztompka P., 2007: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak. Kraków.

Tomaszkiewicz T., 2015: Przekład audiowizualny. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2022-01-20


PałuszyńskaE. (2022). O komunikacji z perspektywy odbiorcy. Uwagi po lekturze książki Partnerstwo w komunikacji pod redakcją Aleksandry Kalisz i Eweliny Tyc (Katowice 2020, 164 s.). Forum Lingwistyczne, (9), 1-7. https://doi.org/10.31261/FL.2022.09.04

Edyta Pałuszyńska 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3036-0827
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).