Opisać Verbum w dziele filmowym. Refleksje nad książką Bogusława Skowronka Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne (Kraków 2020, 277 ss.)


Abstrakt

Artykuł zawiera recenzję książki Bogusława Skowronka Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne (2020). Autorka recenzji uznaje opisywaną publikację za merytoryczne i metodologiczne dopełnienie i kontynuację wcześniejszej monografii Bogusława Skowronka – Mediolingwistyki (2013). Podkreśla walory teoretycznego i metodologicznego charakteru recenzowanej książki, docenia przemyślaną selekcję podejmowanej problematyki badawczej, a także zwięzłość przekazu i precyzyjny tok wywodu merytorycznego. Recenzja ma charakter opisowy, nie zawiera elementów polemicznych, a jej autorka jednoznacznie uznaje ocenianą monografię za przełomową w konstytuowaniu się mediolingwistycznego nurtu zorientowanego na badanie pasma werbalnego w filmie.


Słowa kluczowe

recenzja; język w filmie; mediolingwistyka

Słowniki

WSJP PAN – Żmigrodzki P., red., 2020, Wielki słownik języka polskiego PAN [online: https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=20347&id_znaczenia=4739984&l=19&ind=0; data dostępu: 27.06.2021].

Literatura

Arijon D., 2007: Gramatyka języka filmowego. Forbert-Kaniewski F., tłum. Wydawnictwo Wojciech Marzec. Warszawa.

Bajerowa I., 1980: Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN. Wrocław.

Bielak A., 2012: Wędrówka wspomnień. Rozmowa z Benhem Zeitlinem. „Dwutygodnik” 94 [online: https://www.dwutygodnik.com/artykul/4007-wedrowka-wspomnien.html; data dostępu: 27.06.2021].

Helman A., 2013: Kino jako propozycja dialogu: rys historyczny. „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura” 2 (27), s. 9–26.

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Skowronek+Bogus%B3aw+ [data dostępu: 27.06.2021].

http://www.terramedia.co.uk/media/cinema-television/cinema_television_chronology.htm [data dostępu: 27.06.2021].

Irzykowski K., 1924 [1960, 3. wyd.]: Dziesiąta muza: zagadnienia estetyczne kina. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa.

Majmurek J., 2021: Rok pandemicznego kina. „Dwutygodnik” 305 [online: https://www.dwutygodnik.com/artykul/9474-rok-pandemicznego-kina.html; data dostępu: 27.06.2021].

Maltheˆte-Me´ lie` s M., Que´ vrain A.-M., 1980: Georges Méliès et les arts. Etude sur l’iconographie de ses films et sur les rapports avec les courants artistiques. „Artibus et Historiae”, Vol. 1, No. 1, s. 133–144 [online: https://www.jstor.org/stable/1483133?refreqid=excelsior%3A2085238171c81883208b1483ccf25681; data dostępu: 27.06.2021].

„Medialingvistika” [online: https://medialing.ru/; data dostępu: 27.06.2021].

Morin E., 1957: Les stars. Le Seuil. Paris.

Pinker S., 2016: Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku. Nowak‑Młynikowska A., tłum. Smak Słowa. Sopot.

Piskorz A., 2021: Język w filmowym pejzażu. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 3(16), s. 131–137.

Radkiewicz M., 2019: Dwugłos o X muzie. Teksty filmowe Andrzeja Własta i Karola Irzykowskiego. „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 1 [online: https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/kino-przedwojenne/16/dwuglos-o-x-muzie-teksty-filmoweandrzeja-wlasta-i-karola-irzykowskiego/669; data dostępu: 27.06.2021].

Rozmowa na temat statusu mediolingwistyki z prof. Ewą Marthą Eckkrammer, prof. Martinem Luginbühlem i prof. Bogusławem Skowronkiem, 2016. „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 9, s. 11–27 [online: http://www.tdk.ur.edu.pl/pliki/ROZMOWA_NA_TEMAT_STATUSU_MEDIOLINGWISTYKI.pdf; data dostępu: 27.06.2021].

Skowronek B., 2013: Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków.

Skowronek B., 2016: Epidemie jako metafora: pandemiczne lęki w kinie popularnym. W: Polek K., Sroka Ł.T., red.: Epidemie w dziejach Europy: konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Kraków, s. 352–360.

Skowronek B., 2020: Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków.

Wojtak M., 2020: Mediolingwistycznie o języku w filmie. „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 13, s. 395–402.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-16


KitaM. (2021). Opisać Verbum w dziele filmowym. Refleksje nad książką Bogusława Skowronka Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne (Kraków 2020, 277 ss.). Forum Lingwistyczne, (9), 1-7. https://doi.org/10.31261/FL.2022.09.08

Małgorzata Zofia Kita 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1456-634X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).