Naukowo-terapeutyczne rozprawy o jąkaniu się. Uwagi na temat książki Dialog bez barier – kompleksowa interwencja logopedyczna w jąkaniu, pod redakcją Katarzyny Węsierskiej i Hildy Sønsterud


Abstrakt

Artykuł zawiera recenzję publikacji Uwagi na temat książki Dialog bez barier – kompleksowa interwencja logopedyczna w jąkaniu (2021) pod redakcją Katarzyny Węsierskiej i Hildy Sønsterud – kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej jąkania się, skierowanego do logopedów, studentów logopedii oraz innych specjalistów zajmujących się jąkaniem chronicznym. Autor recenzji za szczególnie wartościowe uznaje to, że rozdziały opisywanej publikacji napisane zostały przez ekspertów z zakresu zaburzeń płynności mowy z całego świata, a temat potraktowano wieloaspektowo i multidyscyplinarnie. Atutem opisywanej książki jest także udostępnienie jej w formule open access w Internecie. Recenzja ma charakter sprawozdawczy, a jej autor jednoznacznie rekomenduje książkę czytelnikom. Jedynymi wskazanymi mankamentami są: brak rozdziału dotyczącego kwestii etiologicznych, biologicznych, taksonomicznych, a także nadużywanie słowa klient na oznaczenie podmiotu oddziaływań terapeutycznych oraz narzucanie czytelnikowi we wstępie opinii o wyjątkowości publikacji.


Słowa kluczowe

recenzja; logopedia; jąkanie się

Grabias, S. (2012). O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania. W: S. Milewski, K. Kaczorowska‑Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki (s. 56–69). Harmonia Universalis.

Michalik, M. (2014a). „Zarządzanie jakością” w logopedii – propozycja metodologiczna. W: M. Michalik (red.), Nowa Logopedia, t. 5: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych (s. 77–94). Collegium Columbinum.

Michalik, M. (2014b). „Zarządzanie jakością” w praktyce logopedycznej (na przykładzie diagnozowania stopnia przyswojenia kompetencji ortofonicznej przez dorosłych użytkowników języka). W: M. Michalik (red.), Nowa Logopedia, t. 5: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych (s. 135–156). Collegium Columbinum.

Michalik, M. (2014/2015). Procedury postępowania logopedycznego w świetle „teorii kompleksowego zarządzania jakością” i jej instrumentów, Logopedia, 43/44, 13–31.

Pluta-Wojciechowska, D. (2019). Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Van de Ven, A.H., Johnson, P.E. (2006). Knowledge for theory and practice. The Academy of Management Review, 31(4), 802–821. https://doi.org/10.5465/AMR.2006.22527385

Pobierz

Opublikowane : 2022-02-14


MichalikM. (2022). Naukowo-terapeutyczne rozprawy o jąkaniu się. Uwagi na temat książki Dialog bez barier – kompleksowa interwencja logopedyczna w jąkaniu, pod redakcją Katarzyny Węsierskiej i Hildy Sønsterud. Forum Lingwistyczne, (10), 1-5. https://doi.org/10.31261/FL.2022.10.04

Mirosław Daniel Michalik 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9260-3014
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).