Język włoski w polskiej reklamie

Katarzyna Maniowska
https://orcid.org/0000-0002-8682-7951

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia dotyczącego obecności języka włoskiego w polszczyźnie oraz przyczyn i konsekwencji tego zjawiska. Punktem wyjścia dla analizy językowej będą teksty oraz wybrane spoty reklamowe w języku polskim, w których występują leksykalno-morfologiczne elementy języka włoskiego, jak również pozajęzykowe sposoby porozumiewania się. Analiza będzie rozpatrywała dwie grupy italianizmów obecnych w przestrzeni publicznej: zapożyczenia włoskie, jak również pseudoitalianizmy, tzn. słowa pozbawione znaczenia, wykorzystujące jednak zasady słowotwórcze obowiązujące w języku włoskim.


Słowa kluczowe

reklama; zapożyczenia; italianizmy; polszczyzna

Źródła internetowe

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej: Włoskie firmy działające w Polsce. Pobrano 27 grudnia 2021 z: https://www.coig.com.pl/wykaz_lista_firm_z_wloskim_kapitalem_w_polsce.php

Główny Urząd Statystyczny: Migracje zagraniczne ludności. Pobrano 28 grudnia 2021 z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/

Kaufland Polska: A co padano? Włoskie specjały prosto z Kauflandowych półek! Pobrano 28 grudnia 2021 z: https://www.facebook.com/kaufland.polska/posts/3889859161047609/

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pobrano 28 grudnia 2021 z: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino

KPMP International: Raport KPMP Polsce. Rynek napojów alkoholowych w Polsce. Pobrano 25 grudnia 2021 z: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/11/Rynek-napojow-alkoholowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf

Lidl.PL: Nasze gazetki. Pobrano 27 grudnia 2021 z: https://lidl.gazetki-promocyjne.net.pl/gazetka-promocyjna-lidl/07-10-2019/18496/1/

Lidl Polska: Szynka prosciutto z serii Deluxe wleci prościutko na Wasze świąteczne stoły! Pobrano 28 grudnia 2021 z: https://www.facebook.com/lidlpolska/photos/szynka-prosciutto-z-serii-deluxe-wleci-pro%C5%9Bciutko-na-wasze-%C5%9Bwi%C4%85teczne-sto%C5%82y-dlac/1694193883979683/

Tydzień włoski w Biedronce. Pobrano 27 grudnia 2021 z: https://www.se.pl/wiadomosci/galeria/tydzien-wloski-w-biedronce/gg-gXwN-Yihs-rJE8/gp-rTCW-NtUF-6AXw

Lotos. Dla kierowcy. Pobrano 28 grudnia 2021 z: https://www.lotos.pl/3072/dla_kierowcy/stacje_lotos/cafe_punkt/kanapki

Mieszko: Cherrissimo Classic. Pobrano 29 grudnia 2021 z: https://www.mieszko.pl/pl/1,produkty/11,cherrissimo-classic.html

Loren-Malma. Pobrano 2 stycznia 2022 z: https://www.youtube.com/watch?v=oxyvkWF-iKQ

Makaron Malma: Pobrano 2 stycznia 2022 z: https://www.youtube.com/watch?v=e2VQo1S1x94

Makaron Malma: Pobrano 3 stycznia 2022 z: https://www.youtube.com/watch?v=g-Zt43TPJU8

Il Impero – Centrum handlowe, galeria handlowa – Marywilska 44. Pobrano 28 grudnia 2021 z: https://www.marywilska44.com/sklepy/il-impero/

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Pobrano 5 stycznia 2022 z: https://italiana.esteri.it/italiana/wp-content/uploads/2020/10/Rapporto-Lingua-Italiana-2018.pdf

Saeco Xelsis Suprema. Pobrano 22 grudnia 2021 z: https://www.youtube.com/watch?v=cKzI_0aE8dE

Swarzędz Meble. Pobrano 29 grudnia 2021 z: https://swarzedzkiemeble.pl/

Słowniki

Kłosińska, A. (red.). (2004). Słownik ortograficzny PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura

Antonacchio, F. (2016). Made in Italy. Protezione di imprese e consumatori dai falsi sul web. Stratego Edizioni.

Bagna, C. (2017). Contemporary Linguistic Scenarios in the Global World: the Italian Case. W: M. Di Salvo, P. Moreno (red.), Italian Communities Abroad: Multilingualism and Migration (s. 147–160). Cambridge Scholars Publishing.

Barigli, L., Vasta, M. (2006). Ownership and control in Italian capitalism (1911–1972). W: M. Gannetti, M. Vasta (red.), Evolution of Italian enterprises in the 20th century. Physica-Verlag.

Bartosińska, A. (2014). Zachowania niewerbalne rozmówców w sytuacji dialogowej (na podstawie programu Dzień Dobry TVN). W: M. Gazy, K. Kubacka (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców (s. 143–151). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Benini, R. (2008). Lo stile italiano. Storia, economia e cultura del Made in Italy. Donzelli Editore.

Berezowski, Ł. (2020). Trudności w przekładzie włoskich leksemów bezekwiwalentowych na język polski na przykładzie terminologii kulinarnej. Rocznik Przekładoznawczy, 15, 29–52.

Borejszjo, M. (2007). Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Burkacka, I. (2010). O sufiksach -n(i)a i -eri(a) w funkcji wykładników nazw miejsc. LingVaria, 1(9), 31–38.

Diadori, P. (2000). Comunicazione non verbale nell’insegnamento dell’italiano a stranieri in prospettiva inetrculturale. W: M. Catricalà (red.), Lettori e oltre… confine. Atti del congresso di aggiornamento per lettori di italiano all’estero organizzato dal MAE, dal MPI e dall’Università per Stranieri di Siena (Siena 11–15 ottobre 1999) (s. 69–109). Aida.

Di Amato, A. (2011). Codice di diritto penale delle imprese e delle società. Annotato con la giurisprudenza. Giufrè Editore.

Dorren, G. (2019). Babel. W dwadzieścia języków dookoła świata. Tłum. A. Sak. Wydawnictwo Krater.

Jezierski, A., Leszczyńska, C. (2003). Historia gospodarcza Polski. Wydawnictwo Key Text.

Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Parker, J. H. ([1869] 2020). A concise glossary of terms used in Grecian, Roman, Italian and gothic architecture. Salzwasser Verlag GmbH.

Rocca, U. (2015). L’Italia può crescere. Producendo non importando. Gangemi Editore.

Pasztor, M., Jarosz, D. (2018). Nie tylko Fiat. Z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945–1989. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szemberska, A. (2011). Wybrane nowe italianizmy we współczesnej polszczyźnie. Kwartalnik Językoznawczy, 3 (7), 46–64.

Widłak, S. (2010). Italianismi „indiretti” nelle lingue slave del Centro e dell’Est europeo. W: J. Górnikiewicz, H. Grzmil-Tylutki, I. Piechnik, (red.), En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej (s. 661–669). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widłak, S. (2000). Interferenze lessicali italo-polacche nei secoli passati: adattamento ortografico delle parole italiane al polacco. W: W. Dahmen, G, Holtus, J. Kramer, M. Metzeltin, W. Schweickard, O. Winkelmann (red.), Schreiben in einer anderen Sprache. Zur Internationalität romanischer Sprachen und Literaturen. Romanistisches Kolloquium XIII (Göttingen 1997) (s. 107–123). Gunter Narr Verlag.

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-29


ManiowskaK. (2023). Język włoski w polskiej reklamie. Forum Lingwistyczne, 11(2), 1-18. https://doi.org/10.31261/FL.2023.11.2.14

Katarzyna Maniowska  katarzyna.maniowska@mail.umcs.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8682-7951
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).