„A Tobie? Ile brakuje do szczęścia?” O socjalizacyjnych możliwościach reklamyAbstrakt

“And You? How Much are You Lacking in Happiness?” The Socialization Abilities of Advertising

In this text Emilia Kałuzińska is trying to reconstruct socializing offer of advertising. For this purpose, she analyzes the linguistic picture of the world in the spoken texts ads shown on children’s channel. High vocabulary attendance in the field of buying and selling contributes to extract CONSUMPTION AREA, among which stands out exposing of NEWNESS, as well as LOANS that are in commercials autotelic value.

Key words: media socialization, advertisement, child, Polish of consumer


Słowniki

ISJP – Inny słownik języka polskiego. Bańko M., red. Warszawa 2000.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego. Dubisz S., red. Warszawa 2003.

NSPP – Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Markowski A., red. Warszawa 2002.

Literatura

Anusiewicz J., 1990: Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku. W: Bartmiński J., red.: Językowy obraz świata. Lublin, s. 277–307.

Bartmiński J., 2000: Rzeka w językowo-kulturowym obrazie świata Polaków. W: Kołtuniak J., red.: Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia. T. 9. Katowice, s. 41–54.

Bartmiński J., 2014: Język w kontekście kultury. W: Bartmiński J., red.: Współczesny język polski. Lublin, s. 13–22.

Dobrzyńska T., 2014: Tekst. W: Bartmiński J., red.: Współczesny język polski. Lublin, s. 293–314.

Kadyjewska A., 2001: Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza (na przykładzie pism Cypriana Norwida). W: Pajdzińska A., Tokarski R., red.: Semantyka tekstu artystycznego. Lublin, s. 321–332.

Kałuzińska E., 2015: Co reklama mówi dzieciom o świecie? Socjalizacyjna oferta reklamy. „Linguarum Silva” IV, s. 165–181.

Kossowski P., 1999: Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa.

Lisowska-Magdziarz M., 2010: Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym. Warszawa.

Lizak J., 2006: Język reklam dla dzieci. Rzeszów.

Lindstrom M., 2005: Dziecko reklamy. Kawalec A.M., tłum. Warszawa.

Maciejak K., 2013: Językowe wyznaczniki kodu ograniczonego w programach dla dzieci (na przykładzie polskiej wersji filmu animowanego „Niesamowity świat Gumballa”). W: Pilch A., Trysińska M., red.: Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji. Pytania, problemy, perspektywy. Kraków, s. 241–260.

Maciejak K., 2014: Polszczyzna konsumpcyjna w programach dla dzieci (na przykładzie polskiej wersji filmu animowanego „Niesamowity świat Gumballa”). W: Żmigrodzki P., Przęczek-Kisielak S., red.: Bogactwo współczesnej polszczyzny. Kraków, s. 279–288.

Melosik Z., 2003: Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. W: Kwieciński Z., Śliwerski B., red.: Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 2. Warszawa, s. 69–90.

Osmańska-Furmanek W., 2005: Poznawanie rzeczywistości w przenikających się światach – realnym i wirtualnym. W: Leppert R., Melosik Z., Wojtasik B., red.: Młodzież wobec niegościnnej przyszłości. Wrocław, s. 39–44.

Ożóg K., 2007: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: wybrane zagadnienia. Rzeszów.

Ryłko-Kurpiewska A., 2008: Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych. Gdańsk.

Synowiec H., 1999: Język polski w szkole. W: Pisarek W., red.: Polszczyzna 2000. Kraków, s. 115–129.

Szlendak T., 2005: Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemienia mężczyzn i kobiety. Warszawa.

Taylor J.R., 2001: Kategoryzacja w języku. Protorypy w teorii językoznawczej. Skucińska A., tłum. Kraków.

Warchala J., Skudrzyk A., 2010: Kultura piśmienności młodego pokolenia. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


KałuzińskaE. (2016). „A Tobie? Ile brakuje do szczęścia?” O socjalizacyjnych możliwościach reklamy. Forum Lingwistyczne, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6078

Emilia Kałuzińska  emilia.kaluzinska@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Emilia Kałuzińska, dr, pracuje w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, relacje media a język, socjalizacja medialna, pragmalingwistyka. Autorka kilkunastu artykułów, m.in.: Czego pragną dzieci? Oblicza konsumpcji dziecięcej („Socjolingwistyka” 2014, nr 28); Co reklama mówi dzieciom o świecie? Socjalizacyjna oferta reklamy (w: Linguarum Silva. T. 4. Red. B. Mitrenga. Katowice 2015); Echa socjalizacji medialnej. Frazemy telepochodne w wypowiedziach dzieci („Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 1(13)).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).