Lingwistycznie o dyskursie (dyskursach), czyli uwag kilka po lekturze książki <i>Dyskurs i jego odmiany</i> pod redakcją Bożeny Witosz, Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz i Ewy Ficek (Katowice 2016, 368 s.)
Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009: Tekst – dyskurs – komunikacja. W: Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S.: Tekstologia. Warszawa, s. 22–75.

Duszak A., 1998: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa.

Ficek E., 2012: Dyskurs terapeutyczny i jego uwarunkowania – rekonesans badawczy. „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” V, s. 249–259.

Ficek E., 2014: W kręgu „stylistycznych remanentów” – uwagi po lekturze książki Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej pod redakcją Ewy Malinowskiej, Jolanty Nocoń i Urszuli Żydek-Bednarczuk (Kraków 2013, 528 s.). „Forum Lingwistyczne” I, s. 107–111.

Gajda S., 2005: Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja. W: Krauz M., Gajda S., red.: Współczesne analizy dyskursu. Rzeszów, s. 11–20.

Grzmil-Tylutki H., 2010: Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy. Kraków.

Kłosińska K., 2012: Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku. Warszawa.

Labocha J., 2008: Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej. Kraków.

Lewiński P., 2006: W obronie „trivium”. W: Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Zaśko-Zielińska M., red.: Oblicza komunikacji. T. 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Cz. 2. Kraków, s. 924–936.

Malinowska E., 2005: Współczesny dyskurs administracyjny. W: Gajda S., Markowski A., Porayski-Pomsta J., red.: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa, s. 166–175.

Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., red., 2013: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Kraków.

Nocoń J., 2013: Dyskurs edukacyjny i jego społeczny zasięg. W: Nocoń J., Tabisz A., red.: Język a Edukacja. T. 2: Tekst edukacyjny. Opole, s. 13–26.

Ostaszewska D., Przyklenk J., red., 2015: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Katowice.

Piekot T., 2006: Przyszłość badań nad komunikacją. W: Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Zaśko-Zielińska M., red.: Oblicza komunikacji. T. 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Cz. 1. Kraków, s. 13–15.

Szacki J., 2005: Historia myśli socjologicznej. Warszawa.

Szczepankowska I., 2011: Semantyka i pragmatyka językowa. Słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu. Białystok.

Witosz B., 2009: Dyskurs i stylistyka. Katowice.

Witosz B., 2012: Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym. „Oblicza Komunikacji” V, s. 61–76.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


PrzyklenkJ. (2016). Lingwistycznie o dyskursie (dyskursach), czyli uwag kilka po lekturze książki <i>Dyskurs i jego odmiany</i&gt; pod redakcją Bożeny Witosz, Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz i Ewy Ficek (Katowice 2016, 368 s.). Forum Lingwistyczne, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6087

Joanna Przyklenk  joanna.przyklenk@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Joanna Przyklenk, dr, pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: historia języka polskiego, tekstologia, genologia lingwistyczna, stylistyka. Jest autorką monografii Staropolska kronika jako gatunek mowy (Katowice 2009) oraz współautorką popularnonaukowej publikacji www.poradniajęzykowa.pl (Katowice 2007). Pod jej redakcją ukazał się 5. tom serii Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii (Katowice 2014). Współredagowała publikacje: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii (t. 4, Katowice 2012; t. 6, Katowice 2016) oraz Gatunki mowy i ich ewolucja (t. 5: Gatunek a granice, Katowice 2015).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).