Giełkot – zagadnienie wciąż słabo znane. Głos po lekturze książki Yvonne Van Zaalen i Isabelli Reichel <i>Cluttering. Current Views on Its Nature, Diagnosis, and Treatment</i> (Bloomington 2015, 294 s.)
Daly D.A., 1996: The Source for Stuttering and Cluttering. East Moline.

Daly D.A., Cantrell R.P., 2006: Cluttering Characteristics Identified as Diagnostically Significant by 60 Fluency Experts. Referat wygłoszony podczas V Światowego Kongresu International Fluency Association. Dublin.

Kostecka W., 2006: Giełkot. Studium przypadku. Lublin.

Myers F.L., St. Louis K.O., 1992: Cluttering: Issues and Controversies. In: Myers F.L., St. Louis K.O., eds.: Cluttering: A Clinical Perspective. Kibworth, s. 11–22.

Pruszewicz A., red., 1992: Foniatria kliniczna. Warszawa.

Reichel I. i in.., 2013: Reichel, I. K., Scaler Scott, K., Van Zaalen, Y., Van Borsel, J., Leahy, M., Ward, D., Sønsterud, H., Adams, C. , St. Louis, K.O., Ademola, G.,: ICA International Mosaic on Cluttering: Historic Origins, Research, Assessment, and Treatment. “Perspectives on Global issues in Communication Sciences and Related Disorders”, vol. 3(1), s. 5–13.

Scaler Scott K., Ward D., 2013: Managing Cluttering. A Comprehensive Guidebook of Activities. Austin.

St. Louis K.O., 1992: On Defining Cluttering. In: Myers F.L., St. Louis K.O., eds.: Cluttering: A Clinical Perspective. Kibworth, s. 85–105.

Tarkowski Z., 2002: Nowe ujęcie mowy bezładnej. W: Tarkowski Z., Jastrzębowska G., red.: Człowiek wobec ograniczeń: niepełnosprawność, komunikowanie, diagnoza, terapia. Lublin, s. 187–196.

Tarkowski Z., Smul M., 1988: Giełkot. Warszawa.

Tetnowski J.A., Douglass J., 2011: Cluttering in the Academic Curriculum. In: Ward D., Scaler Scott K., eds.: Cluttering. A Handbook of Research, Intervention and Education. Hove–New York, s. 280–296.

Van Zaalen-Op’t Hof Y., Wijnen F., De Jonckere P.H., 2009: Differential Diagnostic Characteristics between Cluttering and Stuttering – Part One. “Journal of Fluency Disorders”, no 34, s. 137–154.

Ward D., 2006: Stuttering and Cluttering. Frameworks for understanding and treatment. Hove–New York.

Węsierska K., Myszka A., Płusajska-Otto A., St. Louis K.O, 2015: Osoby z giełkotem w społeczeństwie – diagnostyka, świadomość społeczna, postulaty. W: Węsierska K., red.: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. T. 1. Katowice, s. 251–264.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


WęsierskaK. (2016). Giełkot – zagadnienie wciąż słabo znane. Głos po lekturze książki Yvonne Van Zaalen i Isabelli Reichel <i>Cluttering. Current Views on Its Nature, Diagnosis, and Treatment</i&gt; (Bloomington 2015, 294 s.). Forum Lingwistyczne, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6089

Katarzyna Węsierska  katarzyna.wesierska@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Katarzyna Węsierska, dr, pracuje w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: logopedia, jąkanie się, giełkot, wczesna interwencja logopedyczna. Opublikowała dwie monografie: Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia (Toruń 2013); DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (współautorstwo; Katowice 2016).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).