Komunikowanie emocji w nocnych rozmowach radiowych w świetle paradygmatu analizy konwersacyjnejAbstrakt

Communicating Emotions in Radio Night Time Talk Shows in the Paradigm of Conversational Analysis

Grażyna Stachyra raises the question of night-time radio talk shows, where partners in conversation express their emotions. This results in complex prosody pattern with pauses, dynamic intonation and accentuated certain parts of conversation both by the radio presenter and the listener. To explain these interactions the author employs theoretical concept of ‘vocal gesture’ by G.H. Mead. To indicate the prosody system which shapes the conversation the Conversation Analysis method was applied. The method emphasizes the social dimension of talk as an interaction, but instead of semantics it underlines the sequence order of speech and gestures. Systematic record of talk shows allowed to describe the conversation ‘picture’ and reveal para-lingual dimensions of social communication in the radio.

Key words: Conversation Analysis, radio talk, elements of speech prosody, vocal gesture, emotions’ expression


Źródła

„Przystanek noc” Polskie Radio Lublin [online: http://moje.radio.lublin.pl/przystanek-noc.html; data dostępu: 26.02.2016].

„Cisza w eterze” Polskie Radio Lublin [online: http://radio.lublin.pl/news/cisza-w-eterze.html; data dostępu: 26.02.2016].

Literatura

Beighley K.C., 1954: An Experimental Study of the Effect of Three Speech Variables on Listener Comprehension. “Speech Monographs” XXI, s. 248–253.

Bloch J., 2015: Wpływ napięcia mięśni żwaczowych na barwę głosu i artykulację samogłosek. „Studia Medioznawcze” nr 1(60), s. 121–128.

Bloomfield L., 1970: Language. London.

Boehme G., 2013: How Listeners Perceive the Presenter’s Voice. W: Stachyra G., red.: Radio – Community, Challenges, Aesthetics. Lublin, s. 235–250.

Bolinger D., 1989: Intonation and Its Uses. Stanford.

Dijk T. van, 2006: Discourse, Context and Cognition. “Discourse Studies” no 8(1). London, s. 97–111.

Drew P., Heritage J., eds., 1992: Talk at Work: Interaction in Institutional Settings. Cambridge.

Garfinkel H., 2007: Studia z etnometodologii. Szulżycka A. tłum. Warszawa.

Gleich U., 2011: Die Bedeutung des Radios im Alltag. „Media Perspektiven” nr 12, s. 617–622.

Heritage J., 1985: Analyzing News Interviews: Aspects of the Production of Talk for an “Overhearing” Audience. In: Dijk T. van., ed.: Handbook of Discourse Analysis. Vol. 3: Discourse and Dialogue. London, s. 95–117.

Hutchby I., 1991: The Organization of Talk on Talk Radio. In: Scannell P., ed.: Broadcast Talk. London.

Hutchby I., 2006: Media Talk: Conversation Analysis and the Study of Broadcasting. Glasgow.

Karpf A., 2006: The Human Voice. New York.

Kita M., 1998: Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja. Katowice.

Lacey K., 2013: Listening Publics. The Politics and Experience of Listening in the Media Age. Cambridge.

Leeuwen T. van, 1999: Speech, Music, Sound. London.

Mayen J., 1972: Gest foniczny. W: Tegoż: O stylistyce utworów mówionych. Wrocław, s. 97–111.

Mead G.H., 1975: Umysł, osobowość i społeczeństwo. Wolińska Z., tłum. Warszawa.

Morris W.N., 1989: Mood. The Frame of Mind. New York.

Nichols R.G., 1948: Factors in Listening Comprehension. “Communication Monographs” no 15(2), s. 154–163.

Rancew-Sikora D., 2007: Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych. Warszawa.

Rayner A., 1993: The Audience: Subjectivity, Community and the Ethics of Listening. “Journal of Dramatic Theory and Criticism” no 7(2), s. 20.

Rieber R.W., Vetter H.J., 1995: The Psychopathology of Language and Cognition. New York.

Rodero E., 2007: Characterization of a Proper News Presentation in the Audio-visuals Messages. “Estudios del mensaje periodístico” nr 13, s. 523–542.

Rodero E., 2013: The Same Song for Different Broadcasters. Voice and Prosody in Radio news. In: Stachyra G., red.: Radio – Community, Challenges, Aesthetics. Lublin, s. 211–225.

Sacks H., Schegloff E., Jefferson G., 1974: Simplest Systematics for the Organization of Turn-taking for Conversation. “Language” L, s. 696–735.

Scannell P., 1996: Radio, Television & Modern Life. Cambridge.

Scannell P., ed., 1991: Broadcast Talk. London.

Scannell P., Cardiff D., 1991: A Social History of British Broadcasting. Vol. 1. Oxford.

Szkuta K., 2009: „Cześć chłopaku!” Rytualne aspekty okazywania zaangażowania w rozmowę w audycji radiowej. „Przegląd Socjologii Jakościowej” V, nr 2, s. 23–40.

Ślawska M., 2014: Formy dialogu w gatunkach prasowych. Katowice.

Tacchi J., 1998: Radio Texture: Between Self and Others. In: Miller D., ed.: Material Cultures. Why Some Things Matter. Chicago, s. 25–45.

Toczyska B., 2008: Ruch w głosie. Gdańsk.

Utterback A.S., 2000: Broadcast Voice Handbook. Chicago.

Weigand E., 2009: Language as Dialogue. From Rules to Principles of Probability. Amsterdam.

Żydek-Bednarczuk U., 1994: Struktura tekstu rozmowy potocznej. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-22


StachyraG. (2017). Komunikowanie emocji w nocnych rozmowach radiowych w świetle paradygmatu analizy konwersacyjnej. Forum Lingwistyczne, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6799

Grażyna Stachyra  grazyna.stachyra@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
Grażyna Stachyra, dr hab., pracuje w Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: komunikacja w radiu, genologia radiowa, konwergencja mediów, emisja głosu w mediach. Autorka monografii: Gatunki audycji w radiu sformatowanym (Lublin 2008). Współredaktorka monografii: Radio: the Resilient Medium. Eds. M. Oliveira, G. Stachyra, G. Starkey. (University of Sunderland 2014). Autorka artykułów: The Radio Plays Games, “European Journal of Communication” 2012, vol. 27 (3) (London); Radio in the Workplace. A Liminal Medium between Work and Leisure. “Media Culture & Society” 2015, vol. 37 (2), (London); Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju. „Studia Medioznawcze” 2017, nr 1 (68).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).