Reklama a <i>corporate identity</i> — rola reklamy w budowaniu wizerunku organizacjiAbstrakt

Advertising vs. Corporate Identity – The Role of Advertising in the Corporate Identity Process

In this article I present the idea of corporate identity in reference to the environment of organization. The focal point of this article is about the relation between advertising and corporate image. The corporate image is being understand as a result of general communication practice inside and outside of organization. It is not the aim of corporate communication, but it is a side effect of corporate communication.

Key words: corporate identity, identity, corporate image, advertising, communication design


Altkorn J., 2001: Strategia marki. Warszawa.

Crosby P.B., 1980: Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain. New York.

Edwards H., Day D., 2006: Kreowanie marek z pasją. Tichy M., tłum. Kraków.

Fleischer M., 2003: Corporate Identity i Public Relations. Wrocław.

Frączek A., 2011: Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej. „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” VIII, s. 116–127.

Herbst D., 1998: Corporate Identity. Berlin.

Kotler Ph., 2005: Marketing. Bartółd R., tłum. Pilarczyk B., Mruka H., red. wyd. pol. Poznań.

Mielke R., 2000: Aral AG Corporate Identity – ein Lernprozess. In: Birkut K., Stadler M., Funck H., Hrsg.: Corporate Identity. Lardsberg, s. 379–380.

Ogilvy D., 2013: Confessions of an Advertising Man. Croydon.

Olins W., 1978: The Corporate Personality. An Inqury into the Nature of Corporate Identity. London.

Olins W., 2004: O marce. Hereźniak M., Skonieczko G., tłum. Warszawa.

Pluta E., 2001: Public relations – moda czy konieczność? Teoria i praktyka. Warszawa.

Wszołek M., 2015: Reklama — operacjonalizacja pojęcia. Wrocław.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-22


WszołekM. (2017). Reklama a <i>corporate identity</i&gt; — rola reklamy w budowaniu wizerunku organizacji. Forum Lingwistyczne, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6800

Mariusz Wszołek  mariusz.wszolek@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski 
Mariusz Wszołek, dr, pracuje w Zakładzie Communication Design Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: projektowanie komunikacji, dyskurs wizualny, zrównoważony rozwój, zrównoważone projektowanie. Autor monografii: Reklama – perspektywa empiryczna (Wrocław 2016), Reklama – operacjonalizacja pojęcia (Wrocław 2015). Redaktor publikacji Manual – reklama: podręcznik z zakresu projektowania komunikacji (Wrocław 2017). Współredaktor (z Annette Siemes) książki Tima Browna Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność (Wrocław 2016).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).