Mensch oder Computer? Zur Frage des Produzenten in den modernen visuellen Medien [Człowiek czy komputer? Pytanie o producenta we współczesnych mediach wizualnych]

Anna Kapuścińska
https://orcid.org/0000-0001-6316-1838

Abstrakt

Celem artykułu jest refleksja nad rolą czynnika ludzkiego przy produkcji informacji w środkach masowego przekazu. Nawet jeśli człowiek nadal uczestniczy w procesie tworzenia informacji, nie zawsze można uznać go za producenta w procesie komunikacji. Jego rola jest często ograniczona do trzech czynności: wyprodukowania komputera, jego wstępnego zaprogramowania i wpisania nowej treści do wcześniej zaprogramowanego schematu graficznego. Można jednak stwierdzić, że żadna z tych czynności nie jest bezpośrednio związana z wytwarzaniem informacji, co oznacza, że faktyczna produkcja informacji wykracza poza aktywność człowieka jako producenta i może być raczej postrzegana jako maszynowa rekonstrukcja określonego uprzednio schematu.


Słowa kluczowe

media masowe; komunikacja; design tekstu; informacja

Brinker K., 2010: Linguistische Textanalyse. Erich Schmidt Verlag. Berlin.

Cieszkowski M., 2014: O zasadzie równoczesności w multiprzekazie. W: Sawicka G., Czechowski W., red.: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry (Być nadawcą – Być odbiorcą). Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń, S. 40–53.

Kapuścińska A., 2012: Analiza kontrastywna strategii „agenda setting” w polskim dzienniku „Fakt” i niemieckim „Bild”. „Studia Linguistica“ XXXI, S. 23–36.

Kapuścińska A., 2016: Zum semiotischen Wert der TV-Ticker. „Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik“ XLVI, S. 25–35.

Kapuścińska A., 2017: Grenzphänomene zwischen Text und Bild am Beispiel multimedialer Nachrichtensendungen. Erich Schmidt Verlag. Berlin.

Kapuścińska A., 2020: Technische Beschleunigung und (Des)Information. In: Cieszkowski M., Pociask J., Hrsg.: Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation. Peter Lang Verlag. Berlin, S. 91–102.

McLuhan M., 1992: Die magischen Kanäle. „Understanding Media“. ECON-Verlag. Düsseldorf, Wien.

Posner, R., 1994: Texte und Kultur. In: Böhm A., Menge A., Muhr T., Hrsg.: Texte verstehen. Konzepte, Methoden, Werkzeuge (Schriften zur Informationswissenschaft). Universitätsverlag Konstanz. Konstanz, S. 13–31.

Postman, N., 2008: Wir amüsieren uns zu Tode. Fischer Verlag. Frankfurt a. M. Schmitz, U., 2004: Sprache in modernen Medien. Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Erich Schmidt Verlag. Berlin.

Schmitz, U., 2011: Sehflächenforschung. Eine Einführung. In: Diekmannshenke H., Klemm M., Stöckl H., Hrsg.: Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fallbeispiele. Erich Schmidt Verlag. Berlin, S. 23–42.

Schmitz, U., 2015: Einführung in die Medienlinguistik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.

Trojanowska, A., Francuz, P., 2007: Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego ‚tekst taśmowy‘ (TV-ticker) przez osoby zależne i niezależne od pola. W: Francuz P., red.: Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, S. 67–86.

Umberto E., 1977: Zeichen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a. M.

Umberto E., 2002: Einführung in die Semiotik. UTB Verlag. Paderborn.


Opublikowane : 2021-03-05


KapuścińskaA. (2021). Mensch oder Computer? Zur Frage des Produzenten in den modernen visuellen Medien [Człowiek czy komputer? Pytanie o producenta we współczesnych mediach wizualnych]. Forum Lingwistyczne, 8(8), 1-10. https://doi.org/10.31261/FL.2021.08.05

Anna Kapuścińska  a.kapuscinska@ukw.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6316-1838
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).