Konceptualizacje KONIA a cel praktyczny internetowych apeli o darowizny na rzecz zwierząt


Abstrakt

Przedmiotem analiz w opracowaniu są apele o darowizny na rzecz zwierząt, zamieszczane w Internecie przez Fundację Centaurus. Działania językowe w obrębie tych tekstów są podporządkowane określonemu celowi – zebraniu pieniędzy potrzebnych na uratowanie życia konkretnemu koniowi przeznaczonemu na rzeź. Przeprowadzone badania przybliżają zarówno wzorzec gatunkowy apelu, jak i najczęstsze strategie stosowane przez nadawców w celu zjednania adresatów i nakłonienia ich do dokonywania wpłat. Istotne dla tych analiz wydaje się wykorzystanie metodologii językowego obrazu świata, pozwalającej na przedstawienie konceptualizacji zwierząt, którym poświęcane są te teksty. Obrazowanie wynikające z określonego punktu widzenia wpływa na zwiększenie siły illokucyjnej przekazu.


Słowa kluczowe

teksty użytkowe; relacje człowiek – zwierzę; pragmalingwistyka; językowy obraz świata

Anusiewicz J., 1992: Koń – jaki jest – w języku polskim? „Prace Filologiczne” XXXVII, s. 201–212.

Bartmiński J., 1980: Koń. W: Adamowski J., Bartmiński J., Hernas C.: Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, s. 119–144.

Bartmiński J., 2007a: Polska dola, rosyjska sud’ba. W: Bartmiński J., red.: Językowe podstawy obrazu świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 242–251.

Bartmiński J., 2007b: Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: Bartmiński J., red.: Językowe podstawy obrazu świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 76–88.

Bartmiński J., Niebrzegowska S., 1998: Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Bartmiński J., Tokarski R., red.: Profilowanie w języku i tekście. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 211–235.

Gardzińska J., 2016: KOŃ w polskiej antroponimii i toponimii. W: Szymonik D., Jasińska M., Siepiętowska J., Żukowska I., red.: Koń w języku, literaturze i kulturze. Wydawnictwo IKR[i]BL. Siedlce, s. 13–26.

Grzegorczykowa R., 2003: Jeszcze w sprawie rozumienia dobra i dobroci. W: Bartmiński J., red.: Język w kręgu wartości. Studia semantyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 261–272.

Lakoff G., Johnsosn M., 1988: Metafory w naszym życiu. Krzeszowski T.P., tłum. Wydawnictwo PIW. Warszawa.

Sławkowa E., 2016: Miejsce konia w szlachecko-chłopskim imaginarium: perspektywa językoznawcy. W: Skorupska-Raczyńska E., Rutkowska J., red.: Koń w kulturach świata. Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża. Gorzów Wielkopolski, s. 149–160.

Sobstyl K., 2017: „To jest Bond – nie James, ale szczeniak”. Internetowe ogłoszenia adopcyjne jako przykład tekstu użytkowego. W: Hofman I., Kępa-Figura D., red.: Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak. Gatunki w mediach elektronicznych. T. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 349–358.

Tokarski R., 1988: Konotacja jako składnik słowa. W: Bartmiński J., red. Konotacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 35–54.

Tokarski R., 2013: Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.

Tyka J., 2016: Kup pan konia! Sposoby prezentacji konia w rozmowie handlowej na współczesnym targu końskim. W: Szymonik D., Jasińska M., Siepietowska J., Żukowska I., red.: Koń w języku, literaturze i kulturze. Wydawnictwo IKR[i]BL. Siedlce, s. 79–97.

Wojtak M., 2004: Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe. W: Ostaszewska D., red.: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 29–39.

Wojtak M., 2019: Wprowadzenie do genologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-18


SobstylK. (2021). Konceptualizacje KONIA a cel praktyczny internetowych apeli o darowizny na rzecz zwierząt. Forum Lingwistyczne, 8(8), 1-11. https://doi.org/10.31261/FL.2021.08.10

Katarzyna Anna Sobstyl 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3563-3759
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).