Językoznawstwo współczesne a kategoria dyskursu. Recenzja monografii pt. Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy Waldemara Czachura (Oficyna Wydawnicza Atut. Wrocław 2020, 313 s.)


Abstrakt

Artykuł zawiera recenzję książki Waldemara Czachura Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy (2020). Autorka recenzji w pierwszej części zapoznaje czytelnika z zawartością poszczególnych rozdziałów opisywanej monografii, w drugiej natomiast omawia jej wybrane aspekty, które uznaje za ważne lub innowacyjne. Należą do nich: uznanie Tadeusza Milewskiego i Leona Zawadowskiego za prekursorów podejścia związanego z językiem w użyciu, ujęcie lingwistyki dyskursu w kategoriach nie metodologii, lecz zintegrowanego programu badawczego, oraz rozważania dotyczące istnienia uniwersalnego zestawu metod znajdującego zastosowanie w analizie dyskursu. Do zalet monografii recenzentka zalicza m.in. zestawienie różnic i podobieństw pomiędzy polonistycznymi a germanistycznymi badaniami nad dyskursem, a także łączenie różnych, pozornie odległych, spojrzeń i podejść badawczych. Recenzja ma charakter opisowy, nie zawiera elementów polemicznych, a jej autorka jednoznacznie uznaje ocenianą monografię za istotną dla współczesnej lingwistyki.


Słowa kluczowe

recenzja; dyskurs; lingwistyka dyskursu

Bilut-Homplewicz Z., 2013: Prinzip Perspektivierung – Germanistische und polonistische Textlinguistik – Entwicklungen, Probleme, Desiderata. Teil I: Germanistische Textlinguistik. Peter Lang. Frankfurt a. M.

Czachur W., 2020: Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy. Oficyna Wydawnicza Atut. Wrocław.

Warnke I.H., Spitzmüller J., 2008: Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik. Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits textueller Grenzen. De Gruyter. Berlin–New York, s. 3–54.

Witosz B., 2009: Dyskurs i stylistyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Wojtak M., 2011: O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu. „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” IV, s. 69–79.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-11


Bilut-HomplewiczZ. (2021). Językoznawstwo współczesne a kategoria dyskursu. Recenzja monografii pt. Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy Waldemara Czachura (Oficyna Wydawnicza Atut. Wrocław 2020, 313 s.). Forum Lingwistyczne, (9), 1-6. https://doi.org/10.31261/FL.2022.09.02

Zofia Bilut-Homplewicz 
Uniwersytet Rzeszowski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6445-9679
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).