Co wiemy (a czego nie wiemy) o dyskursie publicznym? Wokół książki <i>Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy</i> pod redakcją Marka Czyżewskiego, Karola Franczaka, Magdaleny Nowickiej i Jerzego Stachowiaka (Warszawa 2014, 428 s.)
Czyżewski M., 2013: Teorie dyskursu i dyskursy teorii. „Kultura i Społeczeństwo” LVII, nr 2, s. 3–25 [online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-a0972a7e-3d47-454c-

bfa-401ddc80ef51; data dostępu: 10.03.2016].

Kita M., 2012: „Razem”. Konsiliencja, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność. W: Kita M., Ślawska M., red.: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze. Katowice, s. 11–30.

Krzyżanowska N., 2015: Kilka słów o stanie badań nad dyskursem publicznym w Polsce. „Przegląd Socjologii Jakościowej” XI, nr 4, s. 208–221 [online: www.przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume32/PSJ_11_4_Krzyzanowska.pdf; data dostępu: 13.03.2016].

Kubala K., 2014: Nie dla „epistemologicznych kurczaków”. O krążeniu między teoriami a metodami analizy dyskursu publicznego. Niekiedy z wnioskami natury etycznej. „Władza Sądzenia” nr 4, s. 195–202 [online: http://wladzasadzenia.pl/nr/4-2014/; data dostępu: 13.03.2016].

Poprawa M., 2012: Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej – tradycja, teraźniejszość, perspektywy. „Oblicza Komunikacji” V, s. 77–100.

Sztumski J., 2014: Elity, ich miejsce i rola w społeczeństwie. Katowice.

Witosz B., Sujkowska-Sobisz K., Ficek E., red., 2016: Dyskurs i jego odmiany. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


FicekE. (2016). Co wiemy (a czego nie wiemy) o dyskursie publicznym? Wokół książki <i>Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy</i&gt; pod redakcją Marka Czyżewskiego, Karola Franczaka, Magdaleny Nowickiej i Jerzego Stachowiaka (Warszawa 2014, 428 s.). Forum Lingwistyczne, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6086

Ewa Ficek  ewa.ficek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Ewa Ficek, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: dyskursologia, genologia lingwistyczna, stylistyka, pragmalingwistyka. Autorka monografii Poradnik. Model gatunkowy i jego tekstowe aktualizacje (Katowice 2013). Inne publikacje: Językowe manifestacje dyskursu terapeutycznego (na wybranych przykładach) (w: Dyskurs i jego odmiany. Red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek. Katowice 2016); Formy (i dzisiejsze normy) poradnictwa prasowego – analiza genologiczna (w: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Red. D. 2015); „Stary” gatunek w nowych mediach, czyli porada językowa wczoraj i dziś. Z badań nad pragmatycznym wymiarem eksperckiej odpowiedzi (współautorstwo; w Red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak. Kraków 2014).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).