Formy realizacji aktu mowy ODMAWIANIE w języku niemieckim na przykładzie listów odmownych na podania o pracę

Joanna Szczęk
https://orcid.org/0000-0001-8721-6661

Abstrakt

Odmowa to akt mowy, należący do tzw. krytycznych aktów mowy. Jego realizacja powoduje zagrożenie dla równowagi interakcyjnej między nadawcą i odbiorcą. Z tego też powodu użytkownicy języka stosują różne werbalne i niewerbalne strategie związane z realizacją ODMAWIANIA. Szczególnym przypadkiem realizacji tego aktu mowy są listy odmowne na podania o pracę, w których powinna – pośrednio lub bezpośrednio – zostać wyrażona odmowa. Nadawcy wskazanego gatunku tekstu formułują ją w różny sposób. Przedmiotem artykułu są formy realizacji aktu mowy ODMAWIANIE w języku niemieckim na podstawie wskazanego gatunku tekstu. Celem jest skierowanie uwagi na strategie stosowane w realizacji tego aktu mowy oraz próba stworzenia typologii form używanych w językowej realizacji ODMAWIANIA.


Słowa kluczowe

listy odmowne na podania o pracę; odmowa; ODMAWIANIE; formy odmawiania; strategie odmawiania

Beck G., 2009: Komplement. Sztuka uwodzenia słowem. Helion. Gliwice.

Beebe L.M., Takahashi T., Uliss-Weltz R., 1990: Pragmatic Transfer in ESL Refusals. In: Scarcella R.C., Andersen E.S., Krashen S., eds.: Developing Communicative Competence in a Second Language. Cambridge University Press. New York, s. 55–73.

Bonacchi S., 2011: Ich habe leider keine Zeit…: Kulturlinguistische Bemerkungen über höfliche Verweigerungen im deutsch-polnischen-italienischen Vergleich. In: Ehrhardt C., Neuland E., Yamashita H., Hrsg.: Sprachliche Höflichkeit zwischen Etikette und kommunikativer Kompetenz. Peter Lang. Frankfurt am Main, s. 111–128.

Bonacchi S., 2013: (Un)Höflichkeit. Peter Lang. Frankfurt am Main.

Gałczyńska A., 2003: Akty odmowy we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. Kielce.

Gałczyńska A., 2005: Grzeczne i niegrzeczne akty odmowy w języku polskim. „Język a Kultura”, XVII, s. 113–118.

Gass S.M., Houck N., 1999: Interlanguage Refusals. De Gruyter. Berlin–New York.

Grein M., 2007: Kommunikative Grammatik im Sprachvergleich. Die Sprechaktsequenz Direktiv und Ablehnung im Deutschen und Japanischen. Niemeyer. Tübingen.

Hovermann C., Dohler J., Sierdorfer A., 2009: Stilvolle Absagen im Geschäftsalltag: Wie Sie negative Informationen freundlichen und konstruktiv vermitteln. Verlag Dt. Wirtschaft. Bonn.

Itakura U., 2004: Absagen bei der Einkaufs-/Verkaufshandlung im Deutschen und Japanischen. Versuch einer pragmatischen Interpretation. „Deutsch als Fremdsprache”, IV, s. 220–226.

Marcjanik M., 2006: Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków. Trio. Warszawa.

Marcjanik M., 2014: Słownik językowego savoir-vivre’u. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Nixdorf N., 2002: Höflichkeit im Englischen, Deutschen, Russischen: ein interkultureller Vergleich am Beispiel von Ablehnungen und Komplimenterwiderungen. Tectum Verlag. Marburg.

Opałek K., 1974: Z teorii dyrektyw i norm. PWN. Warszawa.

Szczęk J., 2015: Absageschreiben auf Bewerbungen. Eine pragmalinguistische Studie. Frank&Timme. Berlin.

Tomiczek E., 1992: Z badań nad istotą grzeczności językowej. „Język a Kultura”, VI, s. 15–25.

Unwerth H.J. von, Buschmann U., 1981: Konfliktive Sprechakte und Lehrwerktext. In: Müller B.-D., Paris R., Hrsg.: Konfrontative Semantik. Lexika Verlag. Tübingen.

Wierzbicka A., 1987: Englisch Speech Act Verbs. A Semantic Dictionary. Academic Press Inc. Sydney.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-24


SzczękJ. (2021). Formy realizacji aktu mowy ODMAWIANIE w języku niemieckim na przykładzie listów odmownych na podania o pracę. Forum Lingwistyczne, 8(8), 1-15. https://doi.org/10.31261/FL.2021.08.11

Joanna Szczęk  joanna.szczek@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8721-6661
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).