Tom 1 Nr 2 (2010): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.1. Cz.2. / Translation of Slavic Literatures. Issue: 1 (2)/2010Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Tom 1 część 2 stanowi kontynuację tomu 1, części 1: Wybory translatorskie 1990-2006. To praca zbiorowa o zupełnie innym charakterze niż tom poprzedni. Daje świadectwo faktów translatorskich, które zachodziły w różnych kulturach słowiańskich. Autorzy sporządzający poszczególne części niniejszej bibliografii starali się zarejestrować maksymalną liczbę przekładów. Są oni przekładoznawcami, historykami i teoretykami literatur, z których lub w których dokonano przekładu. W tomie tym zebrano i uporządkowano bibliografię przekładów literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński (a także przekłady literatury słoweńskiej na język czeski), oraz literatur z zakresu wymienionych języków słowiańskich na język polski. Publikacja ma charakter bezprecedensowy w ramach prac przekładoznawczych, z uwagi na obszerność i dwukierunkowość (w przypadku tłumaczeń literatury słoweńskiej odnotowano jej polskie i czeskie przekłady).

Bibliography of the Translations of Slavic Literatures (1990-2006)

Volume 1, Part 2, is a continuation of Volume 1, Part 1: Translators’ Choices 1990-2006. This is a collective effort of a very different nature than the previous volume in that it testifies to translational facts which have occurred in different Slavic cultures. In preparing their contributions to this part of the bibliography, the authors have attempted to compile as many translations as possible. As translation scholars, literary historians, and theorists, the authors represent the source cultures of the literary texts listed here. This volume compiles and arranges a bibliography of translations of Polish literature into Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian, Slovenian (and translations Slovenian literature into Czech), along with translations of literatures in the above-named Slavic languages into Polish. This publication is unprecedented in the area of translation studies due to its size and bi-directionality (in the case of the translations of Slovenian literature, the bibliography has compiled translations into both Polish and Czech). This volume is a continuation of the Issue 1 (1)/2009: Translation choices in the years 1990-2006 („Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.) This collective work is of a completely different nature than the previous volume. It bears witness to translation facts which took place in various Slavic cultures. This volume is a systematized bibliography of the translations of Polish literature into the following languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovak, Slovenian (as well as translations of Slovenian literature into Czech) as well as literatures of the said Slavic languages ​​into Polish.


Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie