Tom 5 Nr 2 (2014): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.5. Cz.2 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 5 (2)/2014Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Tom 5, część 2 odnotowuje tłumaczenia z jednego roku z literatury bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski oraz z literatury polskiej na wymienione języki. W ten sposób łatwiej jest zapanować nad materiałem, a informacje opracowywane są na bieżąco. Z zestawień bibliograficznych można odczytać wiele o życiu literackim, jego instytucjach wydawniczych i promujących literatury słowiańskie w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Macedonii, w Polsce, Serbii, Słowacji i Słowenii. Dlatego bibliografia została wzbogacona o komentarze, których autorzy opisują zarysowujące się prawidłowości w zakresie recepcji literatury obcej (słowiańskiej) przez Słowian w kontekście jednostkowej kultury, zapotrzebowania na odmienność lub potwierdzenia siebie. Analizując bibliografię przekładów, odnajdują argumenty na temat funkcji kontekstu kultury przyjmującej w transferze oryginału w stosunku do roli i wartości oryginału w systemie kultury wyjściowej. Na podstawie bibliografii przekładów wnioski na ten temat dotyczą przede wszystkim dokonanych wyborów. W niniejszym tomie autorzy komentarzy objęli swoją refleksją nie tylko zgromadzoną w nim bibliografię, lecz okres szerszy, a mianowicie lata 2007–2013, odnosząc się w ten sposób do tomu 4, części 2. W kolejnych tomach komentarze będą dotyczyć aktualnie przedstawionego materiału bibliograficznego. Publikacja adresowana jest do badaczy literatur i kultur słowiańskich (w tym polskiej), studentów oraz do wszystkich zainteresowanych wiedzą na temat innych kultur słowiańskich.

Bibliography of Translations of Slavic Literatures (2013)

The Volume 5, Part 2 of journal compiles translations of Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian, Slovenian literatures into Polish, and of Polish literature into these languages. This strategy makes it easier to survey the material, and to ensure that emerging content is processed without delay. Bibliographical reports provide useful information about the activity of the literary scene, of  publishers, and of other institutions which promote Slavic literatures in Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Macedonia, Poland, Serbia, Slovakia and Slovenia. For this reason the bibliography has been augmented by commentaries in which the contributors describe the emerging patterns in the area of the reception of foreign (Slavic) literature by Slavs in the contexts of the individual cultures in question, as well as of the demand by the respective cultures for both otherness and for self-confirmation. Analysing the bibliography of translations, contributors deliver insights concerning the functions of the contexts of receiving cultures in the process of transferring original texts in their relations to the roles and values of these texts within the systems of source cultures. On the basis of the bibliography of translations, the conclusions arrived at in these areas chiefly concern translators’ choices. In this volume, commentators’ reflections have gone beyond the collected bibliographical entries and have covered a broader period, the years 2007-2013, analysing the content of Volume 4, Part 2. In subsequent volumes, commentaries will be concerned with the bibliographical material presented in the current volumes. The target readers of this publication are scholars of Slavic literatures and cultures (including Polish); students; and whoever might be interested in broadening their knowledge of Slavic cultures.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Przekłady macedońsko‑polskie i polsko‑macedońskie

Przekłady serbsko‑polskie i polsko‑serbskie

Przekłady słowacko‑polskie i polsko‑słowackie

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

Noty o Autorach i indeksy

Joanna Cieślar
Joanna Cieślar