Punktacja MEiN:

20

ISSN: 0208-5011 (Print) ISSN: 2353-9577 (Online) DOI: 10.31261/TPDJP

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Rocznik „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest czasopismem o długiej tradycji – wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego nieprzerwanie od 1977 roku – najpierw przez Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej, a następnie w latach 2001–2019 przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Od 2020 jest forum Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną.

W „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” publikują badacze i praktycy z kraju, a w nowszych numerach także z zagranicy (Chiny, Czechy, Francja, Słowenia). Obecny skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy. Na specyfikę rocznika najlepiej wskazuje trafnie sformułowany tytuł autorstwa Edwarda Polańskiego – „z teorii i praktyki”, gdyż od początku na poszczególne tomy składały się wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne opracowania o charakterze i teoretycznym, i praktycznym, obejmujące dydaktykę języka polskiego, literatury i kultury polskiej.  Założycielom periodyku zależało bowiem na artykułach dotyczących zarówno teorii nauczania przedmiotu i jego statusu jako dyscypliny naukowej, jak i na nowoczesnych, praktycznych rozwiązaniach dydaktycznych. Kolejne tomy są świadomie eklektyczne i różnorodne pod względem treści: tradycyjne – w rozumieniu misji dydaktyki polonistycznej, i innowacyjne – w otwartości na śmiałe interpretacje tekstów i kultury.

Polityka Open Access – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów „ZTiPDJP”. Znajdą je Państwo w zakładkach: Aktualny numer i Archiwum. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

Czasopismo „ZTiPDJP” jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
 

Wszystkie numery ZTiPDJP na licencji CC

2022-04-04

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2009; 2012–2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons.

 Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

Call for papers_II

2022-02-07

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego nr 31
Edukacja humanistyczna w czasach kryzysu klimatycznego

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury, nauczycieli i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 15 lutego 2022 roku. Z wdzięcznością przyjmiemy Państwa akces do numeru. Na teksty czekamy do końca marca 2022 roku.

 

Call for papers

2022-01-19

CALL FOR PAPERS

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego nr 31
Edukacja humanistyczna w czasach kryzysu klimatycznego

Zapraszamy Państwa do przygotowania tekstów do 31. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, który chcielibyśmy poświęcić refleksji nad edukacją humanistyczną w czasach kryzysu klimatycznego. 

Oto proponowane przez nas kręgi tematyczne:

•        zielone kompetencje, zielone pisanie i zielone czytanie,
•        ekoglottodydaktyka,
•        komunikowanie o kryzysie klimatycznym, dyskursy proklimatyczne
•        poszukiwanie języka mówienia o kryzysie i biocentrycznej perspektywy,
•        nowe metodologie humanistyczne a kryzys klimatyczny,
•        kryzys klimatyczny jako wyzwanie w edukacji humanistycznej,
•        szkoła w czasach destrukcji środowiska,
•        utopie i dystopie klimatyczne w szkole,
•        popkultura i ekoedukacja filmowa,
•        źródła inspiracji humanistyki środowiskowej uprawianej w szkole,
•        lektury (poza)szkolne a klimatyczne wyzwania współczesności,
•        nowi bohaterowie nieposłuszni ekologicznie,
•        nowe gatunki (cli-fi, reportaż środowiskowy) w polonistyce szkolnej i akademickiej,
•        nowe źródła krytycznej nadziei w czasie kryzysu,
•        podejście eko- i biocentryczne w refleksji akademickiej,
•        ekologia a aksjologia, bioetyczne przewartościowania,
•        kryzys klimatyczny w świetle empirycznych badań naukowych.

W numerze przewidujemy dział ‘varia’.

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury, nauczycieli i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 15 lutego 2022 roku. Z wdzięcznością przyjmiemy Państwa akces do numeru. Na teksty czekamy do końca kwietnia 2022 roku.

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

Czasopismo otrzymało 20 punktów, funkcjonuje w bazach: ERIH Plus, Index Copernicus International, Central and Easter European Online Library, Arianta, CEJSH. Aktualnie aplikujemy do bazy SCOPUS i DOAJ, co mamy nadzieję w bliskiej przyszłości pozwoli nam osiągnąć wyższą punktację.

Redaktorki numeru                                                              
Prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska i dr Magdalena Ochwat 

oraz sekretarz redakcji
dr Maria Wacławek                                                             

Strony czasopisma:
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP
https://www.ztipdjp.us.edu.pl/ • ARIANTA
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • Bibliotekanauki.pl
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • ERIH+ (European Reference Index for the Humanities)
 • Europeana.eu
 • Google Scholar
 • ICI World of Journals
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa
 • Most Wiedzy

MEiN
20